Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Invitaţie de participare – contract de publicitate publica in ziarele locale
Publicat: 30 septembrie 2014, 13:41

Invitatie de participare

publicata in SEAP cu nr. 250401/04.05.2010

Denumire invitatie: Invitatia pentru cererea de oferta: Contract de publicitate publica in ziarele locale

Modalitate de desfasurare: Procedura online

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Cod CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Obiectul contractului: Publicitate Publica în ziarele locale. Se vor publica: Programe privind diverse manifestari, actiuni organizate de catre Primaria Municipiului Craiova si Consiliul Local Municipal, Hotarâri ale Consiliului Local Municipal, acte normative publicate din oficiu, diverse anunturi publicate din partea autoritatii contractante.

Data publicarii în SEAP: 04.05.2010 12:35

Data limita de depunere a ofertelor: 17.05.2010 15:00

Adresa la care se transmit ofertele: În Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice – SEAP

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Valoare estimata: 140,336.13 RON

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Electronic, documentatia de atribuire este publicata in SEAP, fiind atasata invitatiei de participare. Pentru informatii suplimentare: Serviciul Achizitii Publice tel: 0251/415907

Criterii de calificare

- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;

- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata;

- Declaratie privind calitatea de participant la procedura;

- Certificat unic de inregistrare;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;

- Bilant contabil;

- Informatii generale;

- Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani;

- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;

- Informatii privind masurile de protectia a mediului;

- Informatii privind conditiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii ocupaţionale;

- Informaţii privind subcontractanţii;

- Cerinţe privind prezentarea de standarde de asigurare a calităţii;

- Experienta similara;

- Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Cea mai avantajoasă ofertă economică

Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat prin aplicarea următorului algoritm de calcul:

P/T unde P = pret pentru 1 cmp reclama, calculat la o singura apariţie

T = tirajul mediu, difuzat pe editie, certificat de o institutie autorizata, specializata şi recunoscută de industria de profil.

Punctajul pentru fiecare oferta evaluata se acorda după cum urmează:

- pentru valoarea minima a factorului de evaluare(P/T) se acorda 100 de puncte;

- pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevăzute mai sus punctajul se acorda astfel: Pn = valoare(min)/valoare(n)x100

Anunţ de atribuire

Contract de Publicitate Publica în ziarele locale

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA – Municipiul Craiova

Adresa: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiova jud. Dolj , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200585 , Dolj , Romania , Email: sabinadumitru@primariacraiova.ro , Tel.: 0251/415907 0722382962 , Fax: 0251/411561

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de publicitate publica in ziarele locale

II.2) Obiectul contractului Publicitate Publica în ziarele locale. Se vor publica: Programe privind diverse manifestari, actiuni organizate de catre Primaria Municipiului Craiova si Consiliul Local Municipal, Hotarâri ale Consiliului Local Municipal, acte normative publicate din oficiu, diverse anunturi publicate din partea autoritatii contractante.

II.3) Tip contract: Servicii

II.4) CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

II.6) Invitatie de participare nr. 250401/04.05.2010

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1, Valoare estimata totala 140,336.13 RON

III.2) Lista contracte: Contract nr. 106575 / 27.07.2010, Valoare totala (fara TVA): 134,677.42 RON

Castigator: SC MEDIA SUD MANAGEMENT S.A., CUI RO 15261543 Adresa str.Campia Islaz,nr..97A, Craiova, 1100, Dolj.

Documente ataşate: