Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2010
Anunţ de participare – Centrul multifunctional Craiova – Pavilion Central (executie)
Publicat: 30 septembrie 2014, 14:20

Municipiul Craiova

Primaria Muncipiului Craiova

Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public

 

Anunt de participare pentru atribuirea contractului de lucrari “Centrul multifunctional Craiova – Pavilion Central” (executie), Cod CPV :

45211350-7 Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale, prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala, Proiect: “Centrul Multifunctional Craiova-Pavilion Central”, cod SMIS 3766, Contract de finantare nr. 808/25.08.2010.

Nr. Anunt de participare publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP): 109688 / 19.10.2010.

Documentatia de atribuire respectiv: Fisa de date a achizitiei, Modelul de contract si Formularele sunt atasate electronic la anuntul de participare.

Din motive tehnice documentatia reprezentand Proiectul tehnic (piese scrise si piese desenate) nu a fost atasata la anuntul de participare publicat in SEAP.

La solicitarea operatorilor economici interesati, documentatia tehnica in format electronic (CD), va fi pusa la dispozitia operatorilor economici interesati, in mod gratuit, pe baza proces verbal de predare-primire, de la sediul autoritatii contractante din Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza, nr.1, et. 1, cam. 112, de luni pana vineri, intre orele 8-16.00. In cazul in care documentatia va fi transmisa prin posta, operatorul economic va suporta costurile aferente transmiterii documentatiei.

Este interzisa folosirea documentatiei de atribuire de catre operatorii economici, in alte scopuri decat cel de intocmire a ofertei in vederea participarii la licitatie.