Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă solemnă în data de 26.06.2014
Publicat: 4 februarie 2015, 13:53
DISPOZIŢIA NR. 3511

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.06.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiecte de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 469/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în Municipiul Craiova

2. Proiecte de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la darea în administarea Consiliului Judeţean Dolj a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, Parcela 575Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Oltenia” tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare alimentare cu apă şi canalizare.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”.

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor din municipiul Craiova.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2014.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239113/2004 şi nr.239115/2004.

11. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situate în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.9-16.

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenurile cu destinaţia de drum de acces, situate în municipiul Craiova, Tarlaua 54, Parcela 28, cartier Cernele, respectiv Tarlaua 54/1, Parcela 29.

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Aleea I Şimnic nr.64A.

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportelor de evaluare a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150A, respectiv nr.150B.

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5.

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Asociaţia Copiilor “Căsuţa Fermecată”, a spaţiului cu destinaţia de birou, situat la parterul Grădiniţei cu Program Prelungit “Căsuţa Fermecată” din municipiul Craiova, str.Beethoven, nr.17.

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietatea publică a municipiului Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18C.

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Slateris S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, fost nr.91.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”.

21. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din municipiul Craiova.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.600/2007 referitoare la aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care urmează să fie vândute.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97 (129 nou).

27. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.352/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

28. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Amenajare zona sub Pasaj Suprateran”.

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ion Creangă”.

30. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Gutuiului”.

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Mixandrelor”.

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Balzac”.

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Trifoiului”.

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Micşunele”.

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare Alei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alexandru cel Bun”.

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul „Modernizare str. Topolniţei”.

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Ciocârliei”.

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Anina”.

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Cujmir”.

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Modernizare str. Pietrosu”.

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Libertăţii”.

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Alexandru cel Bun”.

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul “Reabilitare str. Pandurilor”.

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici referitor la Proiectul “Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri, în judeţul Dolj”.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea şi reglementarea urbanistică a unui teren, str.Bucovăţ-Drumul Jiului.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova.

47. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC