Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 31.07.2014
Publicat: 3 februarie 2015, 18:30
DISPOZIŢIA NR. 5021

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.07.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Coşuna“ - varianta 1.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate a Programului de Contractare a Performanţei Energetice (CPE) în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 14.08.2014.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, pentru semestrul I al anului 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe semestrul I al anului 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014.

14. Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere – menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova.

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2014.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9 şi str.Corneliu Coposu, nr.5E.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate publică a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.17.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2014 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare, situate în municipiul Craiova, cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, parter.

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Radu Adrian Cătălin, a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L.

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Consiliul Judeţean Dolj, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. Romul, între bl.A1 şi alee acces.

27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a bunului „clădire bloc H8, sc.2”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. Tabaci, nr.3A.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea organizării de manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către Camera de Comerţ şi Industrie Dolj.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr. 129.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str. A.I. Cuza, nr.1”.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7”.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.362/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3”.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 254/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc M22, situat în B-dul 1Mai, nr.3”.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.730/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U1, situat în Bld. Dacia, nr. 97”.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.731/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U2, situat în Bld. Dacia, nr. 95”.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.732/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U3, situat în Bld. Dacia, nr. 93”.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.733/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U4, situat în Bld. Dacia, nr. 91”.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.734/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 5, situat în Bld. Dacia, nr. 89”.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.735/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U6, situat pe Bld. Dacia, nr. 87”.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.736/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U7, situat pe Bld. Dacia, nr. 85”.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 83”.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.738/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U9, situat în Bld. Dacia, nr. 81”.

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.739/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U10, situat în Bld. Dacia, nr. 79”.

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.740/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova, bloc U11, situat pe Bld. Dacia, nr. 77”.

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Brânduşa” – varianta 1.

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Parângului” – varianta 1.

52. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Maria Rosetti”.

53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Aleea 1 Maria Rosetti”.

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare str.Dimitrie Bolintineanu”.

55. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Gh. Bibescu” – varianta 1.

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Izvorul Rece”.

57. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Alei 1, 2, 3, 4 Izvorul Rece”.

58. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Fraţii Goleşti” – varianta 1.

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Fermei – Şimnicu de Jos”.

60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Postăvarul”.

61. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Ştefan Berceanu”.

62. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Ion Augustin”.

63. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. C-tin Severeanu”.

64. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Mihai Canciulescu”.

65. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Babadag”.

66. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Sinoe”.

67. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alecu Russo”.

68. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Razelm”.

69. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Harşova”.

70. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Maghiranului”.

71. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Codlea”.

72. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Bărbăteşti”.

73. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Strungarilor”.

74. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Leandrului”.

75. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Costache Negruzzi”.

76. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Rachitei”.

77. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Dăbuleni”.

78. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Porumbului”.

79. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Măcinului”.

80. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Vrancei”.

81. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Deltei”.

82. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Muntenia”.

83. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Poienii şi Alee”.

84. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea IV Şimnic”.

85. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alba Iulia”.

86. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea I, II Motru”.

87. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alunului”.

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Crinului si Aleea I, II, III”.

89. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eliza Opran”.

90. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Fermierului”.

91. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Gârleşti”.

92. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Henry Ford”.

93. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Mihail Kogălniceanu”.

94. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Vasile Alecsandri”.

95. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Ion Cantacuzino”.

96. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Popoveni”.

97. Proiect de hotarâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

98. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru verificări metrologice la contoarele prezentate de solicitanţi la sediul S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

99. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a faţadelor clădirilor, situate în zona centrală a municipiului Craiova şi în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova.

100. Întrebări şi interpelări.

Documente ataşate: