Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 30.01.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 16:57
DISPOZIŢIA NR. 389

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 30.01.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


Completări ale punctelor de pe ordinea de zi:

31. Completare punctul 31.

32. Completare punctul 32.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de adopţie la distanţă – cazare în adăpostul canin Breasta.

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.489/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca”

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova

4. Punctul 2 peste ordinea de zi modificat


Puncte pe ordinea de zi:

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, în anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Stadion de atletism şi sporturi de vară, cu peste 5.000 de locuri”, în municipiul Craiova.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din credite interne şi externe, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2014.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2014.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

16. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, ediţia a IX-a.

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014.

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2014.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2014, a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza municipiul Craiova.

23. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”.

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova.

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova.

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.254/2013, cu privire la înhumarea persoanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale “Traian” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - Let´s help the students choose a right career!”.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - Let´s help the students choose a right career!”.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii, prin concesiunea serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

33. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în municipiul Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.

36. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje/copertine.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul “Nicolae Romanescu”.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui Novac, bl. 39, parter.

41. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Câmpia Islaz, nr.101(fost 103).

42. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Nicolae Titulescu, nr.8 (fost 18).

43. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

44. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman Margareta-Rodica.

46. Proiect privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SENTIMENT S.R.L.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.26/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L.

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. PRO M&D S.R.L.

49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L.

50. Proiect privind modificarea contractului de asociere nr.29/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LIACOM S.R.L.

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.30/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LOGANO S.R.L.

52. Proiect privind modificarea contractului de asociere nr.31/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. VERCRIS S.R.L.

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.34/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LOGANO S.R.L.

54. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L.

55. Proiect privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. Termo Craiova S.R.L.

56. Proiect privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

57. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

58. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

59. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

60. Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.795/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

61. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC