Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 29.05.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 11:25
DISPOZIŢIA NR. 2748

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.05.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere, şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă de Transport Craiova.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova – dna.Lia-Olguţa Vasilescu în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”.

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ” alegerea preşedintelui, a membrilor consiliului director, precum şi a membrilor comisiei de cenzori ai asociaţiei.

15. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2014.

16. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Craiova la programele ROMED şi ROMACT, care sprijină implementarea strategiilor naţionale pentru incluziunea romilor.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2014.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru anul 2014.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Opera Română Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova.

30. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2014.

31. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149888/2003 şi nr.239107/2004.

32. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

33. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.4”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.5”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.7”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.8”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

40. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CEZ Distribuţie S.A.

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai.

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului situat în str. Nicolae Coculescu, nr. 24– Piaţa Orizont.

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.55.

50. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125158/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Cauţil Luminiţa, către CMI dr. Kis Magdalena.

51. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Stoica Victoria, a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Vânători, nr.6.

52. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

53. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, str. Elena Farago, nr.19.

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central.

55. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de participare, a contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

57. Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011.

58. Proiect de hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la regenerare urbană prin reconversie funcţională – zona str.A.I.Cuza, str.N.Bălcescu, str.Giovanni Peresutti generat de imobilul din str.A.I.Cuza, nr.30, pentru construire clădire de birouri S+P+3E.

60. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC