Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 28.08.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 14:03
DISPOZIŢIA NR. 5314

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.08.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Modificari la ordinea de zi:

1. Anexa modificata la pct. 01.

2. Pct. 25 pe ordinea de zi modificat.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”.

3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2014.

5. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014.

6. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

8. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

9. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014.

10. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul Craiova.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova.

15. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.20.

16. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

17. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

18. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local lucrarea “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii, şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca - str.George Enescu.

19. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj” a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Vânători, nr.6.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A.

23. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV COM S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L..

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, concesionat către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

30. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul public şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3”.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.207/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unor obiective de investiţii prevăzute în anexa 9 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.322/2014.

34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor, cu destinaţia de locuinţe colective.

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Corabia”.

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str.Motru”.

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Pui de Lei”.

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Buziaş”.

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Răşinari”.

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Aleea Dunării”.

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Drumul Fabricii”.

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Homer”.

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cărbuneşti”.

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cavaleriei”.

45. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Corcova”.

46. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cristian Tell”.

47. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Ecoului”.

48. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Iezerului”.

49. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Livezi”.

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Marinei”.

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Olteniţa”.

52. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Petrila”.

53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Techirghiol”.

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Aleile 1-5 Gheorghe Donici”.

55. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Tisa”.

56. Întrebări şi interpelări.

Documente ataşate: