Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 27.11.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 14:20
DISPOZIŢIA NR. 8873

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.11.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 12.12.2014.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2014.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între municipiul Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc.

12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

14. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unui sprijin financiar pentru premierea elevilor sportivi craioveni, în cadrul evenimentului „ Gala Sportului Doljean”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Rovinari, bl.d, sc.6, ap.19.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe situate în municipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, bl.7, camera17 şi camera 22.

18. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

19. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova nr.6379/23.10.2014 prin care s-a dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.451/2010 privind rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea realizării unor lucrări publice.

21. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. PINK PARK S.R.L., în vederea organizării „Orăşelului Copiilor”, în perioada 01.12.2014-15.01.2015 şi susţinerii evenimentului „Concert extraordinar de Revelion 2015”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 35703/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mihală Liliana, medic titular al S.C.MIHA HOLDING S.R.L.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 287/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.BARIS S.A.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014 referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132, în vederea realizării obiectivului „construire de locuinţe colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării”.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării şi revizuirii planurilor de acţiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei colectivului de coordonare şi supervizare pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova şi desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit referitor la obiectivul de investiţii ”Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversie funcţională şi volumetrică, în vederea construirii unui hipermarket, cu regim de înălţime parter înalt, situat în municipiul Craiova, zona str.Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.23-23.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la zona str.G-ral Gheorghe Magheru – str.Vîntului – str.Rovinari generat de modificare indici urbanistici privind realizare mansardă prin compartimentare pod şi schimbare de destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime P+1, din spaţii comerciale şi locuinţă, în pensiune, în municipiul Craiova, str.G-ral Gheorghe Magheru, nr.14 B.

36. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC