Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 27.03.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 13:33
DISPOZIŢIA NR. 2375

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.03.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.Puncte pe ordinea de zi:

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru abonamentul unic aferent transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă de Transport Craiova.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2014.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a managementului pentru instituţiile publice de cultură, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova: Opera Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

21. Proiect de hotărâre privind participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova.

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239029/2004 şi nr.239101/2004.

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.

28. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Ciocionoiu Maria Mirabela, respectiv C.M.I. dr. Gherciu Liliana, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă).

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului.

30. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.8/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment S.R.L.

31. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment S.R.L.

32. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune, având ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale situate în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, parter.

33. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui teren situat în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5.

35. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.78A.

36. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a cinci suprastructuri, componente ale unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de stropit carosabil cu autospecială şi măturat/periat mecanizat.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, puţ forjat şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Merişorului, nr.61C.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, anexă parter şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.17.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.153/2013 şi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 Trandafirului.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova.

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural¬ ambientale a clădirilor în municipiul Craiova.

49. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC