Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 27.02.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 15:02
DISPOZIŢIA NR. 1484

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


Puncte peste ordinea de zi:

01. Punctul 01 peste ordinea de zi.

02. Punctul 02 peste ordinea de zi.


Completari la punctele de pe ordinea de zi:

17. Completare pct. 17 pe ordinea de zi.

25. Completare la pct. 25 pe ordinea de zi.

36. Completare la pct. 36 pe ordinea de zi.


Puncte pe ordinea de zi:

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe sectoare de lucru, în anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Craiova, către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană necesară pentru întreţinerea a 3 minori supuşi riscului abandonului, pe perioada frecventării creşei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii, pentru anul 2014, a nivelului contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în plasament.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2014.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinată închirierii tinerilor, situată în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, bl.T2, sc.3, ap.9.

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149883/2003 şi nr.239065/2004.

16. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10.

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă).

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.18.

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132.

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a clădirilor C1-C2, situate în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei Vodă, nr.34.

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării.

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii CNI S.A., a unui teren, situat în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova”.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.448/2013 referitoare la obiectul contractului de concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2014 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţii gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova.

36. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.655/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

39. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC