Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 25.09.2014
Publicat: 3 februarie 2015, 14:06
DISPOZIŢIA NR. 5648

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 25.09.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


 

Modificări aduse ordinii de zi:

1. Modificări aduse pct. 01 pe ordinea de zi.

2. Pct. 01 peste ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

3. Modificări aduse pct. 30 pe ordinea de zi.


 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2014.

10. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

11. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Craiova, aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str.Corneliu Coposu, nr.5 E.

12. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, cam.11 şi str.Bibescu, nr.84, bl.A13, sc.1, ap.33.

13. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţele situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.4, ap.7 şi bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.5.

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea recalculării chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, bl.R1, R3, R5, R7, R7, R9, R11, R13, R15, precum şi bd.Oltenia, bl.T1, T2, T3.

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Valea Roşie.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. ADEMCOS S.R.L., având ca obiect un teren din Piaţa Valea Roşie.

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. CRASER S.A., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.108/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Filiala de Reţele Electrice Craiova (actual S.C. CEZ Distribuţie S.A.).

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al închirierii Bazei Sportive „Extensiv”.

21. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” pentru contractul de lucrări CL1 „EXTINDERE ŞI REABILITAREA REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2009 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaţiul comercial deţinut de S.C. Pârvănuş SNC Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2005 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaţiul comercial deţinut de Dinculescu Gheorghe.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.418/2009 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaţiul comercial deţinut de S.C. MARPROEL S.R.L.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2011 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii,proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaţiul comercial deţinut de S.C. AFLEX IMEXROM S.R.L. Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2006 referitoare la completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, aprobate pentru vânzare, cu spaţiul comercial deţinut de Efrim Dorel.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.691/2013 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41.

31. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat.

32. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.743/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R1a, situat pe Str. Doljului, nr.13”.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.744/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R1, situat pe Str. Doljului, nr. 3”.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.745/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R2, situat pe Str. Doljului, nr.5”.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.746/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R3, situat pe Str. Colonel Scarlat Demetriade, nr.1 ”.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.747/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R4, situat pe Str. Doljului, nr.9 ”.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.748/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R4a, situat pe Str. Doljului, nr.7 ”.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.749/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R5, situat pe Str. Doljului, nr.11”.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.750/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R6, situat pe Str. Doljului, nr.13”.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.751/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R7, situat pe Str. Doljului, nr.15”.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.752/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R8a, situat pe Str. Doljului, nr.17”.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.753/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R8, situat pe Str. Doljului, nr.19”.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.754/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R9, situat pe Str. Doljului, nr.21”.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.755/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R10, situat pe Str. Doljului, nr.23”.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.9”.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în iarna 2014-2015.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia str.Calea Bucureşti cu str.Tehnicii şi str.Eustaţiu Stoenescu”.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru demontarea/montarea contoarelor de apă potabilă DN 20 mm – 50 mm, în vederea verificării metrologice sau înlocuirii, la solicitarea utilizatorului.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui imobil cu regim de înălţime P+4, cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe colective, situat în municipiul Craiova, zona str. Tineretului, nr.2B.

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona str. General Gheorghe Magheru, nr.31 – str.Vasile Lupu generat de imobilul din municipiul Craiova, str. General Gheorghe Magheru, nr.31 în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime S+P+1E, cu destinaţia locuinţă.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversie funcţională şi volumetrică cu reglementarea zonelor de construire şi a circulaţiilor în vederea construirii unui supermaket, regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Romanescu, nr.39.

53. Întrebări şi interpelări.

Documente ataşate: