Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 24.04.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 13:45
DISPOZIŢIA NR. 2748

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 24.04.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, pe trimestrul I al anului 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

9. Proiect de hotarâre privind participarea municipiului Craiova la Programul de Eficienţă Energetică în clădirile publice ocupate de instituţii de învăţământ şi spitale din Craiova.

10. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. Caravana lui Axinte S.R.L., în vederea organizării evenimentului „Caravana lui Axinte”.

11. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, actorului Marcel Iureş.

12. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, chitaristului Radu Ionescu.

13. Proiect de hotarâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, sublocotenent Post Mortem Claudiu Constantin Vulpoiu.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova, ediţia a XVIII-a.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2014.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova.

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014.

25. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2014.

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 26 locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate din imobile naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.148, bl.R17, respectiv str. Potelu, nr.146, bl.R19.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a patru locuinţe situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.19, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.51, str.Corneliu Coposu, nr.83 şi str.General Gh. Magheru, nr.60.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, cam.107.

30. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

31. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, nr.4, la etaj).

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cotei de ½ din spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică, nr.4).

33. Proiect de hotărâre privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea realizării protecţiei împotriva coroziunii, a conductelor metalice îngropate, aferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiului Craiova, situate în zona str. Teilor, intersecţie cu str.Rodna, respectiv zona str.Negoiu, intersecţie cu str.Râului.

34. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Stănescu Miralena Ileana, către S.C. SANTEMEDNEW S.R.L.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.366/2014 şi nr.367/2014, în sensul schimbării concesionarilor, ca urmare a vânzării-cumpărării bunurilor imobile (spaţii comerciale) amplasate pe terenul situat în bd. Nicolae Titulescu, nr.2, ce face obiectul concesiunii.

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bdul. Oltenia, nr.78A.

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, bdul. Ştirbei Vodă, nr.7.

39. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului „Pasaj subteran”.

40. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj, a bunului „Drum de Exploatare 684”, proprietate publică a municipiului Craiova, situat în Tarlaua 69.

41. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31.

42. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Parcare str.Olteţ nr.30-32”.

43. Proiect de hotărâre privind preluarea în folosinţă gratuită, de către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, de la Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

47. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.203/2010 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, amplasate pe terenurile, proprietate particulară, din municipiul Craiova, str.Caracal, nr.150 A, respectiv str.Caracal, nr.150 B.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind obiectivul de investiţii „Staţie tratare ape reziduale Craiova-Water Park”.

49. Proiect de hotarâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Termis Dolj”.

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2013 referitoare la aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj.

51. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

52. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2014, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal.

53. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC