Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 18.12.2014
Publicat: 2 februarie 2015, 18:30
DISPOZIŢIA NR. 11055

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 18.12.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a a serviciului de iluminat public.

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2014 (noiembrie 2014).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe pe anul 2014 (noiembrie 2014).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 (noiembrie 2014).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 ( noiembrie 2014).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015.

18. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu aparţinând S.C. Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochioşc pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2015.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2006 referitoare la aprobarea sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă, acordat funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L. şi dl. Popescu Cristian Ştefan.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. SALUBRITATE Craiova S.R.L.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 cu privire la componenţa consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”.

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii financiare zilnice a normei de hrană ce se acordă personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Revoluţiei, nr.10, bl.22, sc.6, ap.12.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110121/2009 şi nr.238968/2004.

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia” Craiova.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Trecerea în subteran a reţelelor aeriene în municipiul Craiova”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sală multifuncţională şi corp de legătură cu şcoala” la Liceul „Matei Basarab” Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Mansardare şi schimbare învelitoare corp C2” la Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare soluţie constructivă din acoperiş tip terasă, în acoperiş şarpantă cu învelitoare din tablă” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă din incinta Colegiului „Ştefan Odobleja” Craiova”.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.720/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Craiova, bloc S47, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 9”.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.244/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.5”.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.245/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.597/2014 referitoare la reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ROMARTA S.A. Bucureşti.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10684/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ioana Luiza Adriana.

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lupu Virginia.

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL ENCULESCU M S.R.L.

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în str.Amaradia, nr.70B, bloc F5a.

46. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9.

47. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către RC Craiova a.s.Vyskov, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Calea Severinului, lângă S.C. COLAS DRUMURI.

48. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării.

49. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

50. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

51. Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile, proprietate privată a municipiului Craiova.

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.205/2014 referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca obiect terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Caracal, nr.132.

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune operatorului regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2015.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

56. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 347/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

57. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC