Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2014
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 14.02.2014
Publicat: 5 februarie 2015, 15:33
DISPOZIŢIA NR. 1420

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi alin. 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 14.02.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.


Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a SC Compania de Apa „Oltenia“ SA

2. Proiect privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova - dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a SC Compania de Apa „Oltenia“ SA


Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului apartinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Caracal, nr.132.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.2.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.661/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.

10. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2013 şi nr.695/2013 referitoare la însuşirea raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la Parcul „Nicolae Romanescu”

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC