Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 31.01.2013
Publicat: 9 februarie 2015, 15:25
DISPOZIŢIA NR. 618

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.01.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Dincă Mărinică şi validarea mandatului de consilier local al dlui. Daşoveanu Dan

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei.

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect sprijinirea tinerilor cu dizabilităţi, proveniţi din abandonuri.

4. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova.

5. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2013, a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe raza municipiul Craiova.

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a evaluării anuale a managementului la instituţiile de cultură de subordonare locală.

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Comisiilor de evaluare anuală a managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri” şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu”.

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova - Reabilitare termică bloc N4, situat în Calea Bucureşti, nr.133”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.

18. Proiect de hotarâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari.

19. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, bl.39, parter, în vederea organizării unui birou parlamentar.

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.7998/2003 şi nr.11001/2003.

21. Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia „Pro Craiova”, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol.

22. Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia „Oltenia Proxima”, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Romul, bloc Romarta, sc.D-parter.

23. Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Clubul Sportiv “Aerosport” Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.31 (fost nr.55).

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.220/2002, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care este amplasat o construcţie provizorie, cu destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, situat în cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta.

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125122/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ghiţu C. Mihaela Luminiţa.

28. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco” din municipiul Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea ratelor de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari , precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite de către Municipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru blocurile de locuinţe incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe".

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.2”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construirea unor spaţii comerciale, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str. Aristizza Romanescu, nr.7 C.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind reglementarea drumului acces trafic greu pentru aprovizionare şi livrare, în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.80.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.59/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Poliţia Locală Craiova.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.315/2012 referitoare la aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova.


 

Emisă azi  25.01.2013

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC