Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 30.05.2013
Publicat: 7 februarie 2015, 19:51
DISPOZIŢIA NR. 3269

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 30.05.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2012.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI „CRAIOVA CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiul Craiova cu S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L., în vederea organizării evenimentului „Mix Music Evo”, în zilele de 15 şi 16 iunie 2013.

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, introducerea în strategia de tarifare a tarifului de captare şi transport apa potabilă produsă şi transportată, respectiv livrată în alt sistem, în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de delegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea drei. Peţa Eliza să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi a şedinţei din data de 30.05.2013.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului (supleantului) Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A..

15. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2013.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.180/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2013.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.247/2012 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.12/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale spitalelor clinice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Deva din municipiul Craiova, în strada Adrian Păunescu.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Coreal Com S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, nr.66.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Capitol A.G. S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, nr.66.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41.

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a terenului situat în municipiul Craiova, bd.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.74/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor locuinţe.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei spălătorii auto, unei construcţii, cu regim de înălţime P+1, cu destinaţia de birou, bar şi sală de aşteptare şi realizarea unei copertine în incintă, în municipiul Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 B.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui ansamblu rezidenţial–locuinţe colective, funcţiuni complementare şi dotări-servicii, cu regim de înălţime P+1-2, maxim P+12-15, parc comercial, cu regim de înălţime P+1-2, zonă agrement, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.9 A, B, C.

43. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC