Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 29.08.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 14:22
DISPOZIŢIA NR. 4518

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.08.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte modificate:

Pct.9- Regulament privind desfăşurarea activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova

 

Punct peste ordinea de zi:

1. Proiect privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., judeţul Dolj şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

2. Proiect privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013

3. Proiect privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013

4. Proiect privind prelungirea duratei contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”

5. Proiect privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, a sumei de 60.000 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate de înmormântarea marelui sportiv, căpitan al Craiovei Maxima, Costică Ştefănescu

6. Proiect privind modificarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013

7. Proiect privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca”

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului Craiova.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de debranşare/rebranşare utilizatori, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei recalculate aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Partidul Conservator - Filiala Judeţeană Dolj, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de asociere nr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în Tarlaua 27, Parcela 359/2.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.337/2013 referitoare la încheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor suprafeţe de teren, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zona cuprinsă între str. Caracal şi locuinţele ANL”.

27. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC