Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 28.03.2013
Publicat: 9 februarie 2015, 13:35
DISPOZIŢIA NR. 2297

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.03.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din credite interne şi externe, pe anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2013.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Seviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2013.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2013.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pe anul 2013.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2013.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2013.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Filarmonica „Oltenia” Craiova, pe anul 2013.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pe anul 2013.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pe anul 2013.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2013.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini” Craiova.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare, a caietului de obiective în vederea organizării concursului de proiecte de management la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, precum şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, începând cu data de 01.09.2013.
34. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2013.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2013 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.
36. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a trei locuinţe destinate familiilor evacuate din imobile naţionalizate situate în municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.4, str. Constantin Lecca nr.30 şi str. Calea Unirii, nr.65.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter.
40. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Partidul Social Democrat, Organizaţia Municipală Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12.
41. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a municipiului Craiova, în prorietatea publică a municipiului Craiova a unor locuinţe.
42. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16 situate în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str. Potelu.
43. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuinţe sociale unic, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, prin includerea tuturor locuinţelor repartizate cu această destinaţie, în perioada 2006-2013.
44. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu (cantină) aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.10, aflat în administrarea Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”.
45. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin negociere directă, către S.C. Enriar Impex S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartierul 1 Mai, str. Nicolae Ionescu Siseşti, zona Pelendava.
47. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.
48. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui teren situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, zona Balta Craioviţa.
50. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cardiomed S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A.
51. Proiect de hotărâre privind vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în bld. Decebal, nr.2, respectiv str.Calea Bucureşti, nr.26.
52. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Modexim S.A., a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota şi str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti.
53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale.
55. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.
56. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de închiriere.
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de taxi în municipiul Craiova.
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului nr.42515/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co. S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă potabilă şi reţele de canalizare ape pluviale pe zona delimitată de străzile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina şi Brezei”, din municipiul Craiova.
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare pluvială Cartier Veterani”, din municipiul Craiova.
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova, zona Bariera Vîlcii – Şimnicu de Jos şi zona Romaneşti.
64. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de prestări servicii nr.4/28.09.2005 incheiat intre municipiul Craiova si S.C. GEOTOP 2001 S.R.L. privind lucrarea „Cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane, în municipiul Craiova”.
65. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care s-au edificat construcţii prin credit ipotecar de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.270/2010 referitoare la aprobarea modelului contractului de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale.
67. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.310/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.
68. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.
69. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale.
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind construirea unor locuinţe colective, cu regim de înălţime max. P+5, în municipiul Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.2.

71. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC