Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 28.02.2013
Publicat: 9 februarie 2015, 14:30
DISPOZIŢIA NR. 820

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.02.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Aprobarea tarifului unic pentru apa potabilă produsă şi transportată, respectiv livrată în alt sistem.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, în anul 2012.


2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2012.


3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Daşoveanu Dan.


4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului "Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa parohială în centru social".

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului "Centru social multifuncţional Best-Life pentru copii dezavantajaţi social".


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului „ Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent şi dotare ”.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a contribuţiei proprii a Parohiei Sf. Nicolae-Dorobănţia, la costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu hramul « Sf.Nicolae »-Dorobănţia ”.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional de modificare a contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L.


10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, a operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin cedarea de părţi sociale către comuna Vârvoru de Jos şi comuna Işalniţa.


11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, înfiinţarea operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.


12. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare către operatorul regional S.C. Salubriate Craiova S.R.L. şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare.


13. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2013.

 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2013, a nivelului contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în plasament.


15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2013..


16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Amenajare de parcuri şi grădini în municipiul Craiova – Parcul “Nicolae Romanescu”..


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de vest, strada Gheorghe Bibescu şi latura de nord care se învecinează cu strada Mihai Viteazu”. .


18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate având ca obiect “Reconstruire Piaţa 1 Mai”..


19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate având ca obiect “Amenajare parcare partea de N-V a Pieţei Centrale”..


20. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a unor suprafeţe de teren în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare str.Potelu, zonă cuprinsă între str.Caracal şi locuinţele ANL.”.


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Craiova, str.Hanul Roşu, nr.53..


22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunului „Staţie îngropată Făcăi”, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării..


23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2013..


24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.8, cam.9, respectiv str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4..


25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, construite prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe..


26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Părului, nr.19..


27. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, din bloc „B1”, în bloc „T1”..


28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor şi a marcajelor în municipiul Craiova..


29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova..


30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti..


31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional..


32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje..


33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii..


34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova..


35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi nr.86/1996 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Vladbriana S.R.L., ce au ca obiect terenurile aferente spaţiilor comerciale situate la parterul blocului 21A, sc.2, B-dul Carol I..


36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.305/2009, în sensul schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD S.R.L., cu S.C. GIVPAM S.R.L..


37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de asociere nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. „NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L..


38. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavaturi..


39. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pentru o perioadă de 3 ani..


40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova..


41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova..


42. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. .


43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.122/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”..


45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100/2008 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A..


46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova.


47. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC