Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 27.06.2013
Publicat: 7 februarie 2015, 12:37
DISPOZIŢIA NR. 3269

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.06.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind luare act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor Florentin şi încetarea de drept a mandatului de consilier municipal din cadrul Consiliului Local al Municipiului şi, pe cale de consecinţă, a mandatului de viceprimar.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” ordinea de zi.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova asupra activităţii acestora şi stabilirea metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică şi apă între consumatorii din condominiile din municipiul Craiova.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2013.

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1.

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe proprietatea publică a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.2, ap.2.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.55.

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.77.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Spania, nr.35A.

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.26.

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, nr.66.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37416/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Dragomir Lucian Paul.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Roko Baroko S.R.L.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.242/2006 şi nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. OLAS PROD S.R.L.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.4bis/2003, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.“GETICA OOH” S.R.L.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete comercializate în mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.110/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.179/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.202/2012 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la aprobarea gestiunii directe pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat, date în competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.197/2013 referitoare la scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a unor bunuri-mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, concesionate către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

37. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Naţional “Ştefan Velovan” Craiova.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din municipiul Craiova.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul Craiova, str. Vişinului, nr.11A.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, cu regim de înălţime S+P+4, în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, nr.62A.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la schimbarea parţială de destinaţie, la etajul 1, din parcare, în galerie comercială, la imobilul existent, cu regim de înălţime P+E1, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.80.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu regim de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42.

43. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC