Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 26.09.2013
Publicat: 7 februarie 2015, 12:18
DISPOZIŢIA NR. 5169

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.09.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

2. Proiect privind darea în folosinţă gratuită către Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi tineret, a unui teren care aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, situat în str. Electroputere, nr. 23 (fost 21bis)

 

Puncte modificate:

25. Punctul 25 pe ordinea de zi modificat

55. Punctul 55 pe ordinea de zi modificat

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării patinoarului în Piaţa Mihai Viteazul, în perioada noiembrie 2013-ianuarie 2014.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2013.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”.

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 38111/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Stănescu Miralena - Ileana.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia cabinete medicale şi activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică nr.4, cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 37043/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Costea Luminiţa Sanda.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, aferent Restaurantului Castelul Fermecat, situat în Parcul Romanescu.

24. Proiect de hotărâre privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului-construcţie „Bloc 201 C”, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă.

26. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică şi privată a municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune a bunului „Clădire Cabină Poartă – Spital Municipal Filantropia Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor spaţii de învăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34F (fost nr.40).

30. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis.

31. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E (fost nr.34).

32. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, bld. Ştirbei Vodă, nr.34 D.

33. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

34. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului „Sală de Sport” situat în municipiul Craiova în incinta Complex Sportiv „Ion Oblemenco”.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.dr.Victor Papillian, nr.28 A şi 28 B.

36. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17.

37. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia Olteniei, a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Veterani, str.Artileriei, Tarlaua 27/1.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

42. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. asupra unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, în str. Potelu, nr.106.

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cadrul Complexului Sportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr.

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L.

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. CAPITOL AG S.R.L.

47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în Cartierul Eroilor, str. I. D. Sîrbu, nr.7 A.

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în municipiul Craiova, Parcul „Nicolae Romanescu”.

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor situate în municipiul Craiova, str.General Nicolae Magereanu, nr.16 şi nr.17.

50. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea gestiunii, prin concesiunea serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2013 – 2014.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. .

56. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013.

57. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2012 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”.

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc D17, situat pe Bld. Decebal, nr. 22”.

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”.

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc D19, situat pe Bld. Decebal, nr. 26”.

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc F4, situat pe Bld. Decebal, nr. 32”.

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc J1, situat pe Bld. Carol, nr. 142”.

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc J2, situat pe Bld. Carol, nr. 140”.

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc J3, situat pe Bld. Carol, nr. 138”.

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136”.

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc N5a, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova bloc N5b, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc N5c, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc T5, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc N2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”.

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc N3, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R1, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”.

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”.

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc R3, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”.

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc T11, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”.

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”.

79. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de prestare servicii nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar–edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”.

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la „Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34, 104, 104 A.

81. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC