Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 25.07.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 16:19
DISPOZIŢIA NR. 4518

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 25.07.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect privind împuternicirea d-nei Lia–Olguţa Vasilescu–Primarul Municipiului Craiova să formuleze şi să semneze cerere de renunţare privind constituirea ca parte civilă în Dosarul Penal nr.18983/300/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti

2. Proiect privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi SC Roko Baroko SRL

3. Proiect privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de recuperare „Lunca“, situat în Municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr. 122

4. Proiect privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentur Sport şi Tineret Dolj şi Clubului Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco“

 

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2013.

2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pentru semestrului I al anului 2013.

3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru semestrul I al anului 2013.

4. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pentru semestrul I al anului 2013.

5. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru semestrul I al anului 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2013.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2013.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pe anul 2013.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pe anul 2013.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova în vederea organizării Festivalului Berii Craiova 2013 – “Zilele Prieteniei” Bergenbier.

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale.

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12R/2010, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Ştefan cel Mare, zona bl.5, pe care este amplasată construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr.Godeanu Mihaela.

33. Proiect de hotărâre privind preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public al statului şi administrarea Departamentului pentru Infrastructură Proiecte şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66.

35. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 24, parcela 25.

36. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului comercial aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală, Hala Carne.

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietatea privată a municipiului Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.

38. Proiect de hotărâre privind compensarea terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală „Lunca Jiului-Staţiune ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul situat în municipiul Craiova str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în vederea realizării unui spital de urgenţă.

39. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii propusă de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.

44. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea/înfiinţarea unor staţii taxi în municipiul Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la constituirea Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la extindere hală industrială, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.393.

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Craiova.

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului Craiova.

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova.

52. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC