Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 25.04.2013
Publicat: 8 februarie 2015, 14:29
DISPOZIŢIA NR. 2942

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 25.04.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect privind aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere, de către firme particulare care execută vidanjări de fose septice

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu, în anul 2012.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi “Zilei Municipiului Craiova”, în data de 1 iunie.

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova – Majestăţii Sale Regele Mihai I al României.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo S.R.L. Craiova, pe anul 2013.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pe anul 2013.

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 29.04.2013.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.Salubritate Craiova S.R.L..

26. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2013.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, a unei sume reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea a trei minori supuşi riscului abandonului, înscrişi la Creşa nr.2 Craiova, pe perioada frecventării creşei.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării materiei impozabile cu bunuri mobile ce aparţin persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect imobiul – construcţie „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către Asociaţia Militarilor Proconcordia, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.Parcul Libertăţii 1848, nr.17B.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a unor bunuri-mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, concesionate către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/2012 referitoare la numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.239/2012 referitoare la mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ordinea de zi.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2013 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavat.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale.

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei pensiuni, cu regim de înălţime S+P+2+M, în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 E.

48. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC