Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 19.12.2013
Publicat: 5 februarie 2015, 18:44
DISPOZIŢIA NR. 15083

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 1 art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 19.12.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L..

2. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2013

3. Proiect privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova, pe anul 2013

4. Proiect privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013

5. Proiect privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a a serviciului de iluminat public

6. Proiect privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Extindere retele de canalizare in zona str. Garlesti, artera ocolitoare Nord“

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2013 (noiembrie 2013).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la data de 30.11.2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.11.2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013 (noiembrie 2013).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de acordare a unor beneficii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, începând cu anul 2014.

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2014.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2013.

15. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe situată în municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.60.

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

17. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9.

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.132777/2009 şi nr.239108/2004.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, situate în incinta blocurilor K1, K2, K3, str. Împăratul Traian.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.300/2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mandache Marian, având ca obiect terenul, în cotă indiviză, aferent spaţiului comercial situat în cart. Brazda lui Novac, la parterul bl. C8c.

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească Îmbrăcămintea SCM a terenului situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.7.

25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Spahiu Daniela, medic titular al C.M.I. dr. Spahiu Daniela, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al C.M.I. dr. Lupu Virginia.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Balteş Liviu Iulian, medic titular al C.M.I. dr. Balteş Liviu Iulian.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta, medic titular al S.C.CABINET MEDICAL ENCULESCU M S.R.L.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37880/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Pătruţoiu Maria Livia.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune avand ca obiect spatiile medicale situate in cadrul Policlinicii din Craiovita Noua, str. Arh.Duiliu Marcu, nr.16A.

31. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125155/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Mănescu Luminiţa Cleopatra, către dr. Dănciulescu Alina Mihaela.

32. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38104/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Şotropa Rodica, către CMI dr. Şotropa Covătaru S.R.L.

33. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.34791/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi CMI dr. Lacusta Damaianthy, către S.C. Cabinet Medical dr. Lacusta Damaianthy S.R.L.

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, din Parcul Nicolae Romanescu.

35. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, din Parcul Nicolae Romanescu.

36. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a bunurilor (construcţii şi teren) situate în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.2.

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Felix Aderca, nr.3.

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 153 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28 A.

39. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 139 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28 A.

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 3320 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28 A.

41. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului, situat în municipiul Craiova, str. Tufănele, nr.2, bl.317 A.

42. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Filarmonica “Oltenia”, a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

44. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S35, situat pe str.C-tin Angelescu, nr.30”.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S49, situat pe str.C-tin Angelescu, nr.28”.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F1, situat pe str.Opanez”.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F2, situat pe str.Opanez”.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F6, situat pe str.Făgăraş”.

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F7, situat pe str.Făgăraş”.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F12, situat pe str.Opanez”.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F13, situat pe str.Opanez”.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.F27, situat pe str.Făgăraş”.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.N5d, situat pe str.Calea Bucureşti”.

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.N15, situat pe str.Calea Bucureşti”.

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.N16, situat pe str.Calea Bucureşti”.

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.N17, situat pe str.Calea Bucureşti”.

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bl.N18, situat pe str.Calea Bucureşti”.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Experizei Tehnice, a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem de încălzire de la clădirea corp central Colegiul Naţional Carol I”.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Experizei Tehnice, a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem de încălzire de la clădirea cantină Colegiul Naţional Carol I”.

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, aferente activităţilor prestate pentru funcţionarea cimitirelor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2014.

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”.

65. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei de ridicare auto şi stabilirea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto.

66. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

67. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

69. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.652/2013 referitoare la aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi de canalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Floreşti, nr.54.

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza municipiului Craiova.

73. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC