Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 30.04.2013
Publicat: 8 februarie 2015, 13:59
DISPOZIŢIA NR. 3051

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.2 şi şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 30.04.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Hotărâre privind aprobarea protocolului referitor la implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în municipiul Craiova.

2. Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA să voteze numirea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al SC Compania de Apă Oltenia SA.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Craiova, S.C. TIPLEXIM S.R.L., Regia Autonomă de Transport Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener, în scopul planificării, depunerii şi implementării proiectului “Modernizarea şi dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice şi ambalarea finală a tramvaiului modernizat, în cadrul Polului de Competivitate Inovtrans, finantat prin Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3„Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”.

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului “Zilele Municipiului Craiova”, 2013, ediţia a XVII-a.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC