Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 14.11.2013
Publicat: 5 februarie 2015, 23:09
DISPOZIŢIA NR. 5771

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin. 2 şi alin. 4 şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 14.11.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 referitoare la preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

2. privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Nicoli Marin

3. privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

4. privind desemnarea administratorului la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

5. privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Termo Craiova S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae.

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Reşceanu Cătălin.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj” cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2, Domeniul major de Intervenţie 1, Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de manangement al deşeurilor.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri pasajului suprateran şi a pasajului subteran din municipiul Craiova.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.2A.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC