Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2013
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 06.08.2013
Publicat: 6 februarie 2015, 15:10
DISPOZIŢIA NR. 4657

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 06.08.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anului 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenurilor situate în municipiul Craiova, str.G-ral N.Măgereanu, nr.16, respectiv nr.17.

7. Proiect de hotărâre privind preluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova din administrarea Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor Craiova.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Craiova.

 

 

 

 

                PRIMAR,                       SECRETAR,
    Lia – Olguţa VASILESCU    Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

Cons. jr. Diana DĂRAC