Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Comunicate
PROGRAMUL DE LUCRU PENTRU PERSONALUL ÎNCADRAT ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN.CRAIOVA ÎNCEPÂND CU DATA DE 20.07.2020
Publicat: 17 iulie 2020, 11:46, Actualizat: 20 iulie 2020, 08:23

DISPOZIŢIA NR. 4366

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

Având în vedere raportul nr. 102024/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane, prin care se propune stabilirea programului de lucru pentru personalul încadrat în aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, raportul nr. 102593/2020, întocmit de Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă si raportul de avizare nr.102178/2020, întocmit de Direcția Juridică, Asisitență de Specialitateș Contencios Administrativ;

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârii Guvernului României nr. 1487/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

În baza prevederilor art. 155 alin.1, lit.d și art. 196 alin.1, lit. b din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art. 1 Se stabilește, începând cu data de 17.07.2020, programul de lucru pentru personalul încadrat în aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, după cum urmează:

  1. pentru personalul care nu desfășoară activitate de relații cu publicul:

- în zilele de luni-joi, în intervalul orar 08:00 - 16:30;

- în ziua de vineri, in intervalul orar 08:00 – 14:00;

b)pentru personalul care desfăşoară activitate de relaţii cu publicul, din cadrul Direcţiei Economico-Financiare, Direcţiei Relaţii Publice şi Management Documente, Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcția de Evidență a Persoanelor, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- în zilele de luni, marți, joi și vineri, în intervalul orar 08:30 - 16:30;

- în ziua de miercuri, in intervalul orar 08:30 – 18:30;

          c)pentru personalul care desfăşoară activitate de relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

  • la sediul din str. Calea București și sediul Palace:

- în zilele de luni, marți, joi și vineri, în intervalul orar 08:30 - 16:30;

- în ziua de miercuri, in intervalul orar 08:30 – 18:30;

  • la punctul de colectare din str. Mitropolit Firmilian, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 08:30-16:30;
  • la punctele de colectare din Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, 1 Mai, Rovine și Lăpuș, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 10:30-18.30;
  • la punctul de colectare din incinta Judecătoriei Craiova, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 08:00-13:00

Art. 2 Cu aceeași data, încetează efectele Dispoziției nr. 3152/2013, Dispoziției nr. 2512/2014, Dispoziției nr. 6212/2019 și Dispoziției nr. 3965/2020, emise de primarul municipiului Craiova.

Art. 3 Pe data prezentei dispoziții se modifică în mod corespunzător art. 21 din Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, aprobat prin Dispoziția primarului municipiului Craiova nr.16152/2011.

Art. 4 Prin grija Serviciului Resurse Umane, prezenta dispoziție se comunică aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova și se asigură publicitatea prevederilor acesteia.

Art.5 Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Emisă azi ________/2020

 

PRIMAR,

  MIHAIL GENOIU

 SECRETAR GENERAL,

NICOLETA MIULESCU

 

 

 

                                                      

 

                                                       Vizat pentru legalitate,

               cons. jur. Lia-Martha TONCEA

 

 

 

 

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 17 iulie 2020, 11:49