Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Comunicate
Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de executie, perioada nedeterminata - sofer
Publicat: 31 octombrie 2018, 15:06, Actualizat: 31 octombrie 2018, 15:06

                                                                                                  ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA

Str. Crişului, nr. 9

Telefon/Fax: 0351/423573; 0351423574

E-mail ansamblulmariatanase@yahoo.com

Nr. 1795/24.10.2018

 

 

ANUNŢ

 

 

Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de executie, perioada nedeterminata - sofer categoria B, D si D+E, studii generale, treapta profesionala I, in cadrul compartimentului Administrativ sonorizare:

în datele de 22 noiembrie 2018 orele 12.00 - proba scrisa

              28 noiembrie 2018 orele 12.00- proba practica si interviu, la sediul institutiei.

Dosarul va cuprinde:

1- cerere de înscriere la concurs adresata managerului institutiei

2- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
            3. -copii după actele de studii (ultima institutie de învătământ absolvită);

4. -copia permisului de conducere categoria B,D, D+E;

5. -copia atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane, în termen de valabilitate;

6. -adeverinta medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează

7. - avizul psihologic;

8  -cazier judiciar si cazier rutier de la Serviciul de circulaţie rutieră al judeţului Dolj;

9. -adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer profesionist minim 5 ani;

10.- curriculum vitae;

11. - dosar cu şină

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele de la punctele 2-5 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la compartimentul resurse umane al Ansamblului Folcloric "Maria Tanase", str. Crisului nr.9, Craiova, până cel tarziu marti, 14.11.2018 ora 16.00.

Conditii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Craiova;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime precum si conditiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice

- vechime minima in domeniu 5 (cinci) ani în conducerea de autovehicule în trafic naţional şi internaţional de persoane.

- să posede permis de conducere categoria B, D si D+E;

- să posede atestat pentru transport rutier de persoane în termen de valabilitate, eliberat de ARR;

- sa aibă domiciliul stabil în orasul Craiova, judeţul Dolj;

- studii generale;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;

- aviz psihologic,

- poseda cunostinte de mecanica auto;

- disponibilitate la un program flexibil si deplasari in tara sau strainatate in functie de nevoile institutiei.

- cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulaţie rutieră al judeţului Dolj

- să aibă cunostinte temeinice de legislatia rutieră.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

Etapa I (eliminatorie) - selectia dosarelor - 15.11.2018 ora 12.00.

Proba scrisa considerata I proba - 22.11.2017 ora 12.00

Proba practica si interviu - a doua proba - 28.11.2018.

Toate probele se vor desfasura la sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tanase", din str. Crisului nr.9, Craiova.

Se vor prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte. Vor participa la interviu doar candidatii care la proba practica au obtinut minim 50 de puncte.

TEMATICA

Legislatia privind circulatia pe drumurile publice;

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Norme de întretinere si reparare a automobilelor;

Notiuni de mecanica

Norme specifice de securitate a muncii.

BIBLIOGRAFIE

1. OUG nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata - Codul rutier cu toate modificarile si completariule ulterioare;

2. H.G. nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu toate modificarile si completariule ulterioare;

3. Legea nr. 49/2006pentru aprobarea O.U.G. 195/2002

4. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului CE nr. 561/2006;

5. NSSM 23/2006 Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere art.12- 20, art. 406-418, 420-423

6. OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

7. Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efecturea transporturilor rutiere si a activitatiilor conexe acestora, stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

Etapele desfasurarii concursului sunt urmatoarele:

- afisare anunt: 31.10.2018

- data limita pana la care se vor depune dosarele: 14.11.2018, ora 16.00

- selectia dosarelor de inscriere se va face in data de 15.11.2018 ora. 12.00

- afisarea rezultatelor selectarii dosarelor: 15.11.2018,

- depunere contestatii in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului

- raspuns contestatii - 19.11.2018

Proba scrisa - 22.11.2018 ora 12.00

- comunicarea rezultatelor la proba scrisa - 23.11.2018

- depunere contestatii in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului

- raspuns la contestatii 27.11.2018

Proba practica 28.11.2018 ora 12.00 si interviu - 28.11.2018 ora 14.00

- comunicarea rezultatelor la proba practica 28.11.2018 si interviu - 28.11.2018,

- depunere contestatii in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului

- raspuns la contestatii 03.12.2018

Afisare rezultate finale 03.12.2018.

 

Toate probele se vor desfasura la sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tanase" din str. Crisului, nr. 9, Craiova.

Informatii suplimentare la telefon 0351423574 sau la compartimentul Resurse Umane al institutiei.

 

 

 

MANAGER,

STANESCU NICULINA EUGENIA