Alegeri europarlamentare 2019
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Informaţii publice / Date deschise »
Categorii de documente produse / gestionate conform legii
Lista documentelor exceptate de la liberul acces la informaţiile de interes public
Publicat: 2 martie 2016, 16:14, Actualizat: 2 martie 2016, 16:20

LISTA cuprinzând documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

 

1.     Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

2.     Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul municipiului;

3.     Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora;

4.     Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată;

5.     Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;

6.     Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

7.     Cererile, petiţiile precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local, fără acordul semnatarilor;

8.     Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;

9.     Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;

10.  Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum şi documentele comitetului municipal pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare;

11.  Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza HGR nr.25/1996;

12.  Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public;

13.  Planul de protecţie civilă al Municipiului Craiova;

14.  Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;

15.  Rapoartele de audit intern şi procesele verbale de control;

16.  Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Direcţiei Juridice, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea;

17.  Dosarele aflate pe rolurile instanţelor de judecată şi documentele ce le compun în care Instituţia Primarului, Consiliul Local sau una din instituţiile subordonate este parte;

18.  Informaţii privind datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei Municipiului Craiova, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;

19.  Documente conţinute în dosarul achiziţiei publice care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

20.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare; 

21.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

22.  Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;