Alegeri europarlamentare 2019
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Informaţii publice / Date deschise »
Categorii de documente produse / gestionate conform legii
Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate conform legii
Publicat: 2 martie 2016, 16:11, Actualizat: 3 martie 2016, 15:26

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi/sau gestionate conform legii altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu

 

1.     Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Craiova.

2.     Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.

3.     Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă, precum şi cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

4.     Documentele referitoare la propunerile cetăţenilor, activităţile Comitetului Consultativ Cetăţenesc şi a Consiliului pentru transparenţă locală.

5.     Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurileurbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii.

6.     Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare (se consultă exclusiv la sediul Primăriei Municipiului Craiova sala de audienţe numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora).

7.     Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea.

8.     Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor, asistenţa bolnavilor, asistenţa socială a persoanei vârstice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.

9.     Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile şi locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social.

10.  Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări.

11.  Dosarul achiziţiei publice, exclusiv documentele care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

12.  Rapoarte privind contractele de achiziţii publice atribuite

13.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

14.  Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.571/2003, modificată şi completată, privind Codul Fiscal.

15.  Relaţii de Colaborare sau Parteneriat cu autorităţile publice, precum şi cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale.

16.  Lista asociaţiilor de proprietari/locatari.

17.  Lista certificatelor de producător eliberate.

18.  Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul Municipiului Craiova.

19.  Relaţii cu O.N.G.-uri, programe şi colaborări.

20.  Informaţii despre programele cu finanţare externă.

21.  Registrele agricole.

22.  Actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate.

23.  Raportul semestrial privind activitatea desfăşurată, în condiţiile Legii nr. 448/2006 republicată, de către asistenţii personali din municipiul Craiova

24.  Evidenţa dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a beneficiarilor de indemnizaţie lunară

25.  Evidenţa dosarelor de alocaţie familială complementară, alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală şi a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, gaze naturale şi energie termică

26.  Lista beneficiarilor de prestaţii sociale