Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Acte utile
Registrul Agricol
Publicat: 4 noiembrie 2014, 15:18, Actualizat: 5 august 2020, 14:50

Acte necesare in vederea acordării teren/despăgubiri conform Legii nr 44/1994

 • cerere tip
 • copie act identitate;
 • copie Legitimaţie veteran de război;
 • copie Brevet sau adeverinţă de la Arhivele Militare cu privire la decoraţiile primite

 

 

Acte necesare in vederea acordării teren conform art. 36 din Legea nr 18/1991

 • cerere tip
 • copie acte stare civilă
 • copie legalizată act proprietate;
 • copie Certificat moştenitor sau Certificat Calitate de Moştenitor;
 • copie Certificat Nomenclatură Stradală;
 • Certificat Fiscal privind plata taxelor şi impozitelor;

 

 

ACTE NECESARE OBŢINERII  CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR             

 • cerere tip
 • copie act identitate titular;
 • copie acte de identiate al membrilor gospodăriei ( dacă este cazul );
 • copie acte de proprietate şi/sau folosinţă a terenului;
 • copie a carnetului de sanatate al animalelor / albinelor (pentru vânzarea de produse animale sau produse apicole);
 • copie carnet membru asociaţie crescători albine (pentru vânzarea produselor apicole);

 

 

Acte necesare obţinerii adeverinţei de preemţiune

 • cerere tip ( Anexa 1A )  - pentru persoane fizice
 • cerere tip ( Anexa 1A )  - pentru persoane juridice
 • oferta ( Anexa 1B ) - pentru persoane fizice
 • oferta ( Anexa 1B ) - pentru persoane juridice
 • copie B.I. / C.I.;
 • acte proprietate ( copie legalizată );
 • extras de carte funiciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, pt. oferta si pt. imobile invecinate, de extrasul de plan cadastral  în sistem de coordonate „Stereografic 1970” pt. imobilul ofertat, în cazul în care terenul este intabulat, certificat de identificare nr. cadastral/carte funciara pt. imobilele care nu au infiintata carte funciara, adeverinta privind situarea imobilului ofertat in extravilan eliberata pe anul in curs, adeverinta privind inscrierea in registrul agricol a terenului ofertat eliberata pe anul in curs;
 • certificat constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea ( pentru persoanele juridice );
 • în caz de reprezentare, procura notarială, delegaţie, etc., în original precum şi o copie a B.I. / C.I. a împuternicitului;
 • hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în originaldin care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;
 • certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • alte documente doveditoare, după caz, respectiv adeverinţă de extravilan / intravilan.

 

Acte necesare pentru comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare

 • formular tip ( Anexa 1D ) - pentru persoane fizice
 • formular tip ( Anexa 1D ) - pentru persoane juridice
 • copie B.I. / C.I. a preemtorului persoana fizica sau o copie a paşaportului pentru preemtorul persoana fizică cu domiciliul în străinătate, după caz, a imputernicirii şi o copie a B.I. / C.I. a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului;
 • copie Certificat constatator de la Registrul Conerţului sau a actului de bază căruia işi desfăşoară activitatea, în cazul preemtorului persoană juridică;
 • copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemtor şi încdrarea în una din categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;
 • în cazul în care titularul dreptului de preemţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preemşiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.