Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Acte utile
Impozite si taxe
Publicat: 20 ianuarie 2015, 14:28, Actualizat: 15 ianuarie 2016, 10:30
Certificate de atestare fiscală

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice:

- cerere tip persoane fizice;

- copie act de identitate al titularului de rol;

- copie chitanta de plata a taxei de eliberare ;

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice:

- cerere tip persoane juridice;

- copie ultima balanta analitica;

- copie act de identitate al delegatului sau imputernicitului;

- copie chitanta de plata a taxei de eliberare ;

- alte acte doveditoare pentu constructiile si terenurile care nu sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova

- imputernicire pentru persoana fizica de a reprezenta firma;

Termenul de eliberare a certificatelor de atestare fiscala este de 2 zile lucratoare.

Certificatele de atestare fiscala se elibereaza numai titularului de rol sau imputernicitului acestuia.

La cererea executorilor bancari, judecatoresti sau alte institutii indreptatite sa ceara informatii privind bunurile diferitilor contribuabili persoane fizice sau juridice, certificatul de atestare fiscala se va elibera conform art. 45 din H.C.L.449/2009, numai dupa achitarea taxei pentru eliberarea documentatiilor de atestare fiscala si patrimoniala.

- See more at: http://xxx.ciokix.ro/ro/taxe-si-impozite/certificate-de-atestare-fiscala.html#sthash.WwoEMKmo.dpuf

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice:

- cerere tip persoane fizice;

- copie act de identitate al titularului de rol;

- copie chitanta de plata a taxei de eliberare ;

Acte necesare eliberarii certificatelor de atestare fiscala pentru persoane juridice:

- cerere tip persoane juridice;

- copie ultima balanta analitica;

- copie act de identitate al delegatului sau imputernicitului;

- copie chitanta de plata a taxei de eliberare ;

- alte acte doveditoare pentu constructiile si terenurile care nu sunt situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova

- imputernicire pentru persoana fizica de a reprezenta firma;

Termenul de eliberare a certificatelor de atestare fiscala este de 2 zile lucratoare.

Certificatele de atestare fiscala se elibereaza numai titularului de rol sau imputernicitului acestuia.

La cererea executorilor bancari, judecatoresti sau alte institutii indreptatite sa ceara informatii privind bunurile diferitilor contribuabili persoane fizice sau juridice, certificatul de atestare fiscala se va elibera conform art. 45 din H.C.L.449/2009, numai dupa achitarea taxei pentru eliberarea documentatiilor de atestare fiscala si patrimoniala.

- See more at: http://xxx.ciokix.ro/ro/taxe-si-impozite/certificate-de-atestare-fiscala.html#sthash.2EJ5CpHH.dpuf

Impozite on-line (accesaţi impozite on-line) – aplicatie oferita de Primaria Municipiului Craiova pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor:

- impozite datorate de contribuabil bugetului local;

- situatia platilor;

- situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor;

- diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

- Cerere de eliberare cont de acces

 

Persoane FIZICE

 

 

Persoane JURIDICE

 

 

Formulare pentru impozite si taxe locale

 

 

 

Conform Legii 207/2015, privind  noul Cod de Procedura Fiscala, referitor la Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale:

 

 

”ART. 159

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării.

(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

(4) Certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentului articol poate fi prezentat în

original sau în copie legalizată oricărui solicitant.

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

ART. 160

Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul

(1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.”