Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Acte utile
Fond locativ / Asociatii de proprietari
Publicat: 6 noiembrie 2014, 11:05, Actualizat: 13 martie 2019, 09:10

Serviciul Administrare Locuinte

 

Acte necesare luării în evidenţă a solicitărilor de locuinţe în vederea cumpărării:

 • Cerere tip
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate pe ultima lună pentru soţ, soţie şi copiii majori – se anexează după caz:
  - adeverinţă cu salariul net;
  - declaraţie pe propria răspundere pentru situaţia în care solicitantul nu este salariat, dar dispune de resursele necesare achiziţionării unei locuinţe;
  - copie xerox după actul de identitate – pentru soţ, soţie, copii majori (după caz);

 

 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII
- cerere tip
- acte utile

 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE/ DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
- cerere tip
- acte utile
 
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE DESTINATE CHIRIAŞILOR EVACUAŢI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAŢI DIN LOCUINŢE RETROCEDATE FOŞTILOR PROPRIETARI

 

 

ACTE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE LOCUINTA SOCIALA DESTINATA CHIRIASILOR EVACUATI SAU CARE URMEAZA A FI EVACUATI DIN LOCUINTE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI

 • Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru sot, sotie si copii majori - se anexeaza după caz actul corespunzător categoriei de venit obtinute:

- adeverinţå cu salariul net;
- cupon somaj sau adeverinta AJOFM;
- cupon pensie;
- declaratie de impunere;
- declaratie notariala pentru situatia in care nu se realizeaza venituri;

 • Certificat de rol de la Directia Impozite si Taxe a Primãriei Craiova (cu sediul în Piata Centrală) sau de la consiliul local de care apartine domiciliul solicitantului - pentru sot si sotie si copii majori;
 • Declaraţie autentificata din care så rezulte cå nu ati vândut o locuinţå dupå 01.01.1990, nu deţineti o locuinţå proprietate personalå sau cå nu aveti calitatea de chirias la o altå locuinţå din fondul de stat, inclusiv casa de vacanta - soţ, soţie si copii majori;
 • Copie xerox dupå contractul de inchiriere al locuintei retrocedate catre fostii proprietari potrivit Legii nr.112/1995, Legii nr.10/2001, O.U.G. nr.83/1999, alte acte normative si hotariri judecatoresti cu caracter reparator ramase definitive si irevocabile;
 • Copie xerox dupa actul de deţinere al locuintei in care locuiesc in prezent (daca este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;
 • Copie xerox certificat de cåsåtorie;
 • Copie xerox dupå actul de nastere si actul de identitate - pentru soţ, soţie, copii si dupa caz, alte persoane care locuiesc si au domiciliul la adresa solicitantului;
 • Acte medicale legal valabile (certificat de invaliditate, de handicap sau certificat medical) in cazul in care starea sanatatii unui membru al familiei impune o masura de urgenta;
 • Copie sentinţå definitivå si irevocabila de evacuare / proces verbal de executare (cu excluderea culpei solicitantului conform art.14, alin.2, lit.c si d din O.U.G. nr.40/1999) sau notificare privind refuzul reinnoirii contractului de închiriere, conf. OUG nr. 40/1999;
 • Copie hotarare definitiva si irevocabila de revendicare imobil/adresa emisa de R.A.A.D.P.F.L. Craiova/dispozitie de restituire – dupa caz.

 

 

ACTE NECESARE PRELUNGIRII/MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

I. ACTE NECESARE PRELUNGIRII:

 • cerere tip pentru prelungirea contractului de inchiriere;
 • I. ACTE NECESARE PRELUNGIRII:

   

              A. Pentru locuinţe tineri (ANL):

  - cerere scrisă pentru prelungirea contractului de inchiriere;

  - adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata întreţinerii;

  - certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe (Piaţa Centrală) şi după caz, de la compartimentul fiscal al primăriei din localitatea de domiciliu, pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  - declaraţie notarială cu textul Nu deţin, nu am deţinut o locuinţă în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova” pentru persoanele majore inscrise în contract.

              - copie acte identitate - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

              B. Pentru locuinţe sociale:

  - cerere scrisă pentru prelungirea contractului de inchiriere;

  - adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata întreţinerii;

  - certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe (Piaţa Centrală) şi după caz, de la compartimentul fiscal al primăriei din localitatea de domiciliu, pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  - declaraţie notarială cu textul „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat” pentru persoanele majore inscrise în contract.

  - acte doveditoare privind veniturile obţinute pentru toate persoanele majore înscrise în contract – numai în cazul în care chiria este subvenţionată.

 • - copie acte identitate - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  II. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII UNEI PERSOANE ÎN CONTRACT

  1.      SOŢUL/SOŢIA UNUI MEMBRU ÎN CONTRACT

  - cerere scrisă din partea titularului de contract;

  Acte privind persoana care urmează a fi înscrisă în contract:

  - declaraţie notarială cu următorul text:

  a. Pentru locuinţă tineri (ANL): Nu deţin, nu am deţinut o locuinţă în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova”;

  b. Pentru locuinţe sociale: „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat”

  - copie certificat de naştere;

  - copie act identitate;

  - copie certificat de căsătorie;

  - certificat de rol de la consiliul local de la locul naşterii, din care să rezulte deţinerea/nedeţinerea de locuinţă proprietate personală;

  - certificat de rol de la Direcţia Impozite şi Taxe (Piaţa Centrală – Calea Bucureşti, Nr. 51c), din care să rezulte deţinerea/nedeţinerea de locuinţă proprietate personală;

  2.      NOU NĂSCUT

  - cerere scrisă din partea titularului de contract;

  - copie după certificatul de naştere al copilului;

  3.      ALTE PERSOANE

  - ascendenţi, descendenţi – similar punctului 1, exceptând copie certificat căsătorie

  - alte persoane - similar punctului 1, exceptând copie certificat căsătorie, impreună cu copie hotărâre judecătorească de încredinţare, adopţie, etc.

  III. ACTE NECESARE EXCLUDERII UNEI PERSOANE DIN CONTRACT

              - cerere scrisă din partea titularului de contract;

              - declaraţie notarială a persoanei care urmează să fie exclusă din contract, cu următorul text “..declar pe propria răspundere că sunt de acord cu excluderea mea din contract şi renunţ la dreptul locativ conferit prin acesta”;

  IV. ACTE NECESARE REDUCERII CUANTUMULUI CHIRIEI – locuinţe sociale

              - cerere scrisă din partea titularului de contract, cu asumarea obligaţiei ca din momentul reducerii chiriei să facă la fiecare dovada veniturilor, sub sancţiunea restabilirii chiriei la valoarea iniţială;

  - acte doveditoare privind veniturile obţinute de toate persoanele majore înscrise în contract (adeverinţå cu salariul net cupon somaj sau adeverinta AJOFM, cupon pensie, declaratie de impunere, declaratie notariala pentru situatia in care nu se realizeaza venituri);

  V. ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA CHIRIEI

              - cerere scrisă din partea titularului de contract;

              - copie după actul medical în baza căruia se poate acorda scutirea şi prezentarea originalului la sediul serviciului pentru certificarea confirmităţii sau copie legalizată după actul medical.

 

 

Cerere incetare contract

Cerere Actualizare dosar locuinta

Cerere repartizare locuinta - anexa 17 la HCL nr 122/2016

Cerere reziliere contract de închiriere

CERERE CUMPĂRARE LOCUINȚĂ ANL

 

 

Cerere atestare administratori

Cerere eliberare autorizaţie de funcţionare pentru persoane juridice