Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Acte utile
Autoritate tutelara
Publicat: 6 noiembrie 2014, 20:21, Actualizat: 7 iunie 2018, 15:23

 

SERVICIUL DE AUTORITATE TUTELARĂ:

 

 

CERERE TIP – anchetă socială acordare indemnizaţie lunară/stimulent de inserţie pentru creşterea copilului, conform OUG nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

   Acte necesare:

  -acte de identitate părinţi (în copie)

  -certificat de naştere copil (în copie) 

  -adeverinţă eliberată de angajator sau alte autorităţi competente

  -alte acte doveditoare în acest sens (adeverinţe elev, student)

 

   NOTĂ: Fiecare caz prezintă particularităţi, motiv pentru care este necesară detalierea informaţiilor privind cazul în speţă, precum şi prezentarea altor documente suplimentare.

 

 

      CERERE TIP - asistare persoană vârstnică în faţa notarului public, la încheierea unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Acte necesare: 

          -declaratie autentificata din partea persoanei varstnice privind motivul incheierii actului juridic, precum si cel al  alegerii persoanei ce urmeaza sa-i asigure  intretinerea si ingrijirea pe tot timpul vietii sale;  

            -adeverinţe medicale petenţi (creditori ai obligaţiei de întreţinere), eliberate de medicul de familie, cu menţiunea expresă că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau după caz, certificat medico-legal eliberat de Institutul de Medicină Legală Craiova;

            -acte de identitate  petenţi-creditori întreţinere;

-taloane de pensie petenţi-creditori întreţinere;

      -adeverinţe medicale pentru debitorii obligaţiei de întreţinere, eliberate de medicul de familie, cu menţiunea expresă că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice;

          -acte de identitate debitori-întreţinere;

          -adeverinţe de salariat debitori-întreţinere;

 

      NOTĂ: Persoana vârstnică va fi asistată de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărei rază teritorială domiciliază aceasta.

 

CERERE TIP - luare in evidenta pentru monitorizare exercitare tutela minor;

Acte necesare:

             -act de identitate  tutore (în copie);

            -certificat de naştere/act de identitate minor (în copie);

            -sentinţă civilă instituire tutelă, definitivă şi irevocabilă (în copie);

            -cupon pensie/adeverinţă salariat tutore;

            -adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie pentru minor;

            -adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie pentru tutore din care să  rezulte că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau infecto-contagioase;

            -adeverinţă minor, eliberată de unitatea de învăţământ frecventată de minor;

 

 NOTĂ: Fiecare caz prezintă particularităţi, motiv pentru care este necesară detalierea informaţiilor privind cazul în speţă, precum şi prezentarea altor documente suplimentare.

 

CERERE TIP - luare in evidenta pentru monitorizare exercitare tutela interzis judecătoresc;

Acte necesare:

            -act de identitate  tutore (în copie);

            -act de identitate interzis judecătoresc (în copie);

            -sentinţă civilă instituire tutelă, definitivă şi irevocabilă (în copie);

            -cupon pensie/adeverinţă salariat tutore;

            -adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie pentru tutore din care să  rezulte că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau infecto-contagioase;

           -dovezi venituri interzis judecătoresc;

 

NOTĂ: Fiecare caz prezintă particularităţi, motiv pentru care este necesară detalierea informaţiilor privind cazul în speţă, precum şi prezentarea altor documente suplimentare.

 

 

CERERE TIP - tutore privind aprobarea darii de seama si descarcarea sa de gestiune pentru cum s-a ingrijit de minor/persoana pusa sub interdictie;

 

CERERE TIP - tutore privind aprobarea darii de seama generala si descarcarea sa de gestiune pentru cum s-a ingrijit de minor/ persoana pusa sub interdictie si a administrat bunurile acestuia;

 

CERERE TIP -privind numire/autorizare curator special/reprezentant legal/tutore pentu asistare/reprezentare minor/interzis judecătoresc la instituţii şi unităţi bancare;

 

            Acte necesare:

                   -act de identitate curator special/reprezentant legal/tutore (în copie);

               -adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, pentru curatorul special/  reprezentant legal / tutore din care să rezulte că nu figurează în evidenţele medicale cu boli neuropsihice sau infecto-contagioase;

               -declaraţie autentificată privind acordul numirii în calitate de curator special;

               -sentinţă civilă instituire tutelă, definitivă şi irevocabilă (în copie);

               -act de identitate/certificat de naştere interzis judecătoresc /minor (în copie);

               -acte medicale pentru interzis judecătoresc;

               -extras de cont pe luna în curs;

               -declaraţie autentificată, a părintelui supravieţuitor/  reprezentant legal / tutore privind acordul numirii în calitate de curator special a unei terţe persoane; 

               -declaraţia curatorului special /reprezentantului legal / tutorelui în sensul motivării celor solicitate; 

               -alte acte doveditoare relevante fiecărui caz.