Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2020
ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ pe o perioadă de 15 ani a Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8.
Publicat: 18 martie 2020, 13:28, Actualizat: 18 martie 2020, 13:28

ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ (RELUARE)

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact : Municipiul Craiova, codul fiscal 4417214, strada A.I.Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact : Marta Stelian.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat : Obiectul închirierii prin licitaţie publică (reluare), pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr.8.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire : Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, etaj 3, camera 304, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire : Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, judeţul Dolj.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I.Cuza nr.1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, camera 304, cu prezentarea xerocopiei cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor : 06.04.2020.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită pentru depunerea ofertelor : 14.04.2020, ora 9:45.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. A.I.Cuza nr.7, la registratura Primăriei.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : 1 (unu).

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor : 14.04.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr.7.

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei : Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail : inregistraredosare.dj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.03.2020.