Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Reluare - Licitatie publica a Zonei Bistro si Cafetaria Bistro
Publicat: 22 ianuarie 2019, 14:50, Actualizat: 22 ianuarie 2019, 14:51

ANUNŢ  RELUARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind locatorul în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorităţii contractante:

   Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaţii generale privind obiectul  închirierii ,în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat :

Obiectul închirierii prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, îl constituie bunurile ˂ Zona Bistro ˃ în suprafaţă utilă de 43,21 mp şi ˂ Cafeteria Bistro ˃ în suprafaţă utilă de 100,46 mp, din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal din Municipiul Craiova, situat în Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.38, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova.

      3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, etaj 3, camera 304, Serviciul Patrimoniu, tel.0251/411008

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei  de atribuire şi a caietului de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate,care a înaintat o solicitare pe suport de hîrtie, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : documentaţia  de atribuire şi caietul de sarcini  se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcţia Patrimoniu/ Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, tel.0251/411008.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui  exemplar: potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006  costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire  inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:07.02.2019 ora 12:00.

4.Informaţii privind oferta:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.02.2019, ora 9:45

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7,la registratura Primăriei.

4.3.Numărul de exemplare în care se depune oferta: 1 exemplar conform documentaţiei de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor : 20.02.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

6. Denumirea,adresa, numărul de telefon, telefax şi /sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios a Tribunalului Dolj,str. Brestei nr.12,telefon/fax:0251-418612/0251-419851, e-mail:inregistraredosare.dj@just.ro

7. Data transmiterii anunţului pentru publicare: 28.01.2019

 

Documente ataşate:
Publicat: 22 ianuarie 2019, 14:51