Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
ANUNŢ CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a Hotelului şi Restaurantului, situate în incinta Complexului Sportiv Stadion de Fotbal din Craiova
Publicat: 27 martie 2019, 09:28, Actualizat: 27 martie 2019, 09:28

ANUNŢ CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

 

1. Informaţii generale privind concedentul în special denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon. Fax ale autorităţii contractante:

   Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaţii generale privind obiectul  concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

       Obiectul concesiunii prin negociere directă pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotbal, B-dul Ilie Balaci  nr.8 ( fost Ştirbei Vodă nr. 38)

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I Cuza nr.1, etaj 3, camera 304, Direcţia Patrimoniu,  Serviciul Patrimoniu.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei  de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a înaintat o solicitare pe suport de hîrtie, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentaţia  de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcţia Patrimoniu/ Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, tel.0251/411008.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire  inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.04.2019.

4. Informaţii privind oferta:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.05.2019, ora 9:45

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

4.3.Numărul de exemplare în care se depune oferta: 1 exemplar conform documentaţiei de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor : 07.05.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

6. Denumirea,adresa, numărul de telefon,tetefax şi /sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios a Tribunalului Dolj,str. Brestei nr.12,telefon/fax:0251-418612/0251-410140, e-mail : inregistraredosare.dj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului pentru publicare: 03.04.2019