Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Anunt - a doua licitatie publica privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o perioada de 15 ani, a Hotelului şi Restaurantului, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta “Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”
Publicat: 22 ianuarie 2019, 14:33, Actualizat: 22 ianuarie 2019, 14:35

ANUNŢ a doua procedură de concesionare prin licitaţie publică

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Craiova, codul fiscal 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova, Judeţul Dolj, telefon, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, fax 0251/411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special denumirea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesionării prin licitaţie publică, pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin domeniului public al Municipiului Craiova situate în incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” din Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr. 38. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, etaj 3, Serviciul Patrimoniu, tel.0251/411008.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei  de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, judeţul Dolj.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I.Cuza, nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, cu prezentarea xerocopiei cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire  inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2019.

4. Informaţii privind oferta:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.02.2019, ora 09:45.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, la registratura primăriei.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu)

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.02.2019, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi /sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax:0251-418612, fax 0251-410140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro.

8. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţii abilitate, în vederea publicării: 28.01.2019

 

Documente ataşate:
Publicat: 22 ianuarie 2019, 14:34