Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2019
Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:48, Actualizat: 9 aprilie 2019, 14:50

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECŢIA FOND LOCATIV ŞI CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINŢE

                                                                                                                                                                                                                                                      Nr.68883/09.04.2019

 

ANUNŢ

 

         MUNICIPIUL CRAIOVA prin Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari – Serviciul Administrare Locuinţe, are onoarea să vă invite să participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică „Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova".

 

       I. 1) Autoritatea contractantă: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, tel: + 40 251411008, fax: +40 251411561.

2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de contact: Centrul de Informare pentru Cetăţeni, in atenţia: Serviciului Administrare Locuinţe;

       II. 1) Denumire contract: „Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova".

 

 1. Tip contract: contract de servicii
 2. Modalitatea de atribuire: contract de achiziţii publice

           4)          Obiectul contractului: „Achiziţie servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinţe/or judecătoreşti definitive şi irevocabile / notificarea prealabilă introducerii cererii de evacuare pe calea procedurii speciale (art. 1038 NCPC), cu privire la evacuări din locuinţe aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Craiova", conform cerinţelor caietului de sarcini nr.68863/09.04.2019.

5)        Cod CPV: 75242110-8 servicii executor judecătoresc

            6)       Termen de prestare a serviciilor : până la 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire în anul următor cu o perioadă de maxim 4 luni, în funcţie de resursele bugetare alocate.

7)       Cantitatea contractului: conform caietului de sarcini nr.68863/09.04.2019.

8)       Valoarea estimată a contractului: 44.520 lei (excl. TVA)

 

III. 1) Condiţii de participare:

Se vor prezenta următoarele documente:

 1. Situaţia personala a operatorilor economici, înscrierea in registrul comerţului sau al profesiei

 

 • Declaraţie pe propria răspundere privind neincadrarea in dispoziţiile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind neincadrarea in dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 98/2016
 • Declaraţie privind neincadrarea într-o situaţie de conflict de interese (prevederile art. 60, alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016)
 • certificat unic de înregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comerţului (CUI), in copie;
 1. Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici
 • Informaţii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globală pe ultimii trei ani. Se va completa formularul - Informaţii generale din Secţiunea Formulare.
 •  Informaţii referitoare la personal.

Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal autorizat, respectiv membru(ă) a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

 1. Modul de prezentare al propunerii tehnice:

Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini nr.68863/09.04.2019.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a corespondentei propunerii tehnice cu cerinţele minime solicitate prin Caietul de sarcini.

 • Modul de prezentare al propunerii financiare:

Operatorul economic va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, conform cerinţelor caietului de sarcini nr.68863/09.04.2019. Propunerea financiară va conţine:

 1. Formularul de oferta servicii;
 2. Centralizatorul de preţuri servicii.

Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractanta.

 • Modul de prezentare al ofertei:

Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "Original" şi, respectiv, "Copie". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A nu se deschide înainte de data ___/___/____ , ora ___:___.

 

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare (Secţiunea Formulare).

 

IV. 1) Modalitatea de achiziţionare: achiziţie directa

2) Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut si care îndeplineşte cerinţele de
participare precum şi cerinţele tehnice din caietul de sarcini nr.68863/09.04.2019.

 1. Modalitatea de obţinere a documentaţiei de atribuire: în format fizic, de la Serviciul Administrare Locuinţe, cu sediul în Craiova, Str. A.I.Cuza Nr. 1, Camera 303, iar in format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro la Secţiunea Informaţii Publice.
 2. Limba de redactare a ofertei: Romana
 3. Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 4. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor

             7)Data si ora limita de depunere a ofertelor: 24.04.2019,  ora 16:30.

V. Alte informaţii: Caietul de sarcini nr.68863/09.04.2019 şi formularele se regăsesc în format electronic şi pe site-ul www.primariacraiova.ro la Secţiunea Informaţii Publice.

 

Documente ataşate:
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50
Publicat: 9 aprilie 2019, 14:50