Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2018
Licitatie publica a Zonei Bistro si Cafetaria Bistro
Publicat: 7 noiembrie 2018, 13:20, Actualizat: 22 ianuarie 2019, 14:50

ANUNŢ  LICITAŢIE PUBLICĂ

 

 

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Craiova, codul fiscal 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, Craiova, Judeţul Dolj, telefon, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, fax 0251/411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro şi e-mail persoană de contact: gionea.silvia@primariacraiova.ro

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special denumirea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, îl constituie bunurile ˂ Zona Bistro ˃ în suprafaţă utilă de 43,21 mp şi      ˂ Cafeteria Bistro ˃ în suprafaţă utilă de 100,46 mp, din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal din Municipiul Craiova, situat în Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.38, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, etaj 3, camera 304, Serviciul Patrimoniu, tel.0251/411008.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei  de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7 .

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I.Cuza, nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, cu prezentarea xerocopiei cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire  inclusiv caietul de sarcini este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2018.

4. Informaţii privind oferta:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.12.2018, ora 09:45.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, la registratura primăriei.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un (1) exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.12.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova din Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi /sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios a Tribunalului Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax:0251-418612, fax 0251-410140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro.

8. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţii abilitate, în vederea publicării: 05.11.2018.

 

Documente ataşate:
Publicat: 22 ianuarie 2019, 14:50
Publicat: 7 noiembrie 2018, 13:21