Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Achiziții publice »
Achiziții publice - 2017
Licitatie publica a imobilului Parcare str Oltet nr 30-32
Publicat: 20 octombrie 2017, 10:44, Actualizat: 20 octombrie 2017, 10:45

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

 

 

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorităţii contractante:

Municipiul Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaţii generale privind obiectul  închirierii:

       Obiectul închirierii prin licitaţie publică, pe o perioadă de 10 ani, îl constituie imobilul, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova „Parcare str. Olteţ nr. 30-32, intabulat în Cartea Funciară nr. 207613, compus din subsol 1 cu CF nr. 207613-C1-20 şi nr. cadastral 207613-C1-20, având suprafaţa utilă de 677mp şi subsol 2 cu CF nr. 207613-C1-19, având suprafaţa utilă de 742mp”, situată în Craiova, str. Olteţ, nr. 30, în vederea exploatării eficace în regim de continuitate şi permanenţă a acestei parcări subterane.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcţia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei  de atribuire, inclusiv caietul de sarcini: aceste documente se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, Centrul pentru Informare Cetăţeni şi Audienţe.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii locale, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini: documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul din str. A.I.Cuza, nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, tel.0251/411008.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire  inclusiv caietul de sarcini este de 50 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.10.2017.

4. Informaţii privind oferta:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.11.2017, ora 9:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova-Centrul pentru Informare Cetăţeni şi Audienţe, str. A.I.Cuza nr. 7.

4.3.Numărul de exemplare în care se depune oferta: conform documentaţiei de atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.11.2017, ora 9:30 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

6. Valoarea minimă de pornire la licitaţia publică pentru imobilul„Parcare str. Olteţ nr. 30-32” este de 8,51 lei/mp/lună, pentru suprafaţa utilă totală de 1419mp.

7. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi /sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios a Tribunalului Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax:0251-418612/0251-419851.

8. Data transmiterii anunţului pentru publicare: 20.10.2017