Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2023
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.03.2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.03.2023

DISPOZIŢIA NR. 1661
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.103657/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.03.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 


D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.03.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.03.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 23.03.2023

 


PRIMAR,                            SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                               Nicoleta MIULESCU

 


ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.1661/2023


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.03.2023, ora 10,00

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2022
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 2023
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2023
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2023
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
8. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2018 referitoare la standardele minime de cost/an şi modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova
10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2023
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL FCI de SALVARE, pe echipe”, în perioada 01-04 iunie 2023
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în municipiul Craiova, în data de 08.04.2023
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova
17. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de vânzare a imobilului-teren care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în bdul.Oltenia, nr.45, bl.64A
20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.7
21. Proiect hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a imobilelor ce fac obiectul schimbului între Municipiul Craiova şi Mitropolia Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova
22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, concesionate către S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a unui bun aflat în administrarea Operei Române Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
25. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Străpungere Traian Lalescu-bd. Calea București”
26. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Modernizare str.Vânători de Munte”
27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea dlui. Meghişan Gheorghe, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Costache Negruzzi, nr.4
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect spațiile cu altă destinație, aflate în domeniul public/privat al municipiului Craiova
29. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală
30. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de concesiune între municipiul Craiova, Nedelcu Aurel-Florin şi Nedelcu Nuţa, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str. Deceneu, nr.104
31. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Omni Med Laborator S.R.L.
32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125157/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C. Med. Sterie Violeta S.R.L.
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Dr. Ţăpârdea Aurelia - Ancuţa S.R.L.
34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34214/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Guran Cornelia - Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Guran Cornelia - Mihaela
35. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra unor spaţii cu destinaţia de locuinţă ce aparţin domeniului public, respectiv domeniului privat al municipiului Craiova
36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Sadu”
38. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr.1 A Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.692/2022 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Macului”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere a vectorilor din municipiul Craiova, pentru anul 2023
40. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din municipiul Craiova
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal, pentru transportul de persoane, în regim de taxi
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale, cu regim de înălţime P+1p, cu destinaţia de depozitare piese auto, situate în municipiul Craiova, str. Ing. Emil Marghitu, nr.1
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unor locuinţe unifamiliale, cu regim de înălţime P+1 şi garaje, cu regim de înălţime P, situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.604 A
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională, în vederea construirii bisericii ortodoxe Sf.Andrei – Rovine, pentru Mitropolia Olteniei, Arhiepiescopia Craiova – Parohia Sfântul Andrei – Rovine, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Lyon, nr.16
45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
46. Întrebări și interpelări


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

 


24/03/2023

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.