Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 22.12.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 22.12.2022

DISPOZIŢIA NR.10292
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 


Având în vedere raportul nr.220097/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 22.12.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 


D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 22.12.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 22.12.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 15.12.2022

 

PRIMAR,                SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU              Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.10292/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.12.2022, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi - privind aprobarea cofinantării proiectului Digitalizarea activităţii Companiei de Apă Oltenia S.A., prin achiziţia de echipament şi software specifice, proiect al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Punctul 6 modificat

Punctul 10 modificat

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a statutului de instituţie publică de importanţă naţională, Operei Române Craiova
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a statutului de instituţie publică de importanţă naţională, Filarmonicii „Oltenia”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2023
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova, pentru anul 2023
17. Proiect de hotărare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
18. Proiect de hotărare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru perioada 2022-2026
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
22. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri imobile, proprietatea municipiului Craiova
23. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova
24. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului Spital Clinic CF Craiova şi a terenului aferent acestuia, cu nr. Cadastral 221927 şi Cartea Funciară nr.221927, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
25. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului-teren care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Bdul.Oltenia, nr.45, bl.64A
26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Opera Română Craiova, a imobilului „Teatrul de Vară”, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”
27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8
28. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului situat în str.Unirii, nr.7
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str. Carpenului, nr.79
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spaţiile şi terenurile situate în pieţele şi târgul Municipiului Craiova
34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.15/03.01.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” şi S.C. Dobman Impex S.R.L.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.10661/20.01.2010, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Mecu Carmen Valentina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mecu Carmen Valentina
36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.304/02.03.2009 încheiat între Municipiul Craiova şi Ford România S.A.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2023
38. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 2023
39. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj, modificarea tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice pentru Termo Urban Craiova S.R.L.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la funcționarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.364/2013
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Craiova şi Eurotex SH S.R.L., în vederea amplasării, pe domeniul public al municipiului Craiova, a containerelor de colectare deşeuri textile – îmbrăcăminte şi încălţăminte şi operarea acestora
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Alunului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Căpșunilor”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Cocorului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Corabia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Postăvarul”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Stejarului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brașov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Arad”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Muntenia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Alba Iulia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zalău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Constanța”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Pescărușului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea 1 Maria Rosetti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea Dunării”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Tisa”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Alexandru cel Bun”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Dimitrie Bolintineanu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ecaterina Teodoroiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Macului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Nectarului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Paulina Vârvoreanu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Călmățui”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăstăriș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Salciei”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
71. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la zonificarea privind schimbarea funcţiunii din zonă industrială, în zonă mixtă – comerţ, locuinţe colective şi birouri şi a reglementării indicatorilor urbanistici, a regimului maxim de înălţime şi a circulaţiilor, intersecţie bd.Dacia – str.Brazda lui Novac, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.155
73. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare al dnei. Voican Lorena, administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.
74. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
76. Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


16/12/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.