Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.10.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.10.2022

DISPOZIŢIA NR.9640
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.184177/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.10.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.10.2022, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.10.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 20.10.2022


PRIMAR,                SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9640/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.10.2022, ora 10,00

 

Completare pct. 25

Completare pct. 30 

Completare pct. 33 

Punctul 5 modificat

Punctul 11 modificat

Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”

Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în cadrul  spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 12—Sanatate, Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii
riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS – 0024

Punctul 3 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova

 

 

________________
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2022
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2022
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Piete şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. S.R.L. Craiova, pe anul 2022
15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.11.2022
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022- 2023
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.1
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.65
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 2N, cam.8
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 2N, cam.2
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.7, către Bîzdoacă Diaconu Marin
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
25. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii
26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, a unor bunuri ce aparțin municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
27. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Olteţ, nr.23
28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
29. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în str. Matei Basarab, nr.2
30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în str. A.I.Cuza, nr.46 A
31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în bd.Dacia, nr.80D
32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în str.Olteţ, nr.7A
33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului-teren situat în Calea Bucureşti, nr.56B, 56C, 56D
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
35. Poiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între municipiul Craiova şi Cerban Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Cerban Mihaela Doina
36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.256/2007 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A.
37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. SIMPLON S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27D
38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, decât cea de locuit din bl.29A, Calea Bucureşti, nr.49
39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.137/2022 referitoare la declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”
40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023
43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, bld.Dacia, nr.3A
44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Severinului, nr.34
45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Dorobanţilor, nr.52
46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Buzăului, nr.3, lot 2
47. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică privind schimbarea zonei funcţionale din industrie, în zona servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.111
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Constantin Brâncoveanu - Lukoil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.34 C
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, Aleea 3 Plopului, nr.15
52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
54. Întrebări și interpelări

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


20/10/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.