Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.07.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.07.2022

DISPOZIŢIA NR.8510
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.130620/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 28.07.2022, ora 10,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 28.07.2022, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.07.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 21.07.2022

 

PRIMAR,                                          SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                                        Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.8510/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.07.2022, ora 10,00

 

Punctul 1 peste ordinea de zi


1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui.Diaconu Dan
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2022
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primărului Municipiului Craiova
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, str. Theodor Aman, nr.1, blocul Casa Albă, sc.B, ap.2
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.14
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.16
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.8
20. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova, în cadrul unor investiţii
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir Aeroport, nr.150D
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului care aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. Severinului nr. 34H
24. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de vânzare al imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Opanez nr.15
25. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei, de la intersecția Calea Severinului– Bulevardul Tineretului, până la intersecția str.Brestei–str. Râului
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023
28. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr.1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Insieme Mangibene S.R.L.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, decât cea de locuit din bl.29A, Calea Bucureşti, nr.49
31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, la intersecţia b-dului Oltenia cu b-dul Tineretului – zona Materna
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Mitropolia Olteniei -Arhiepiscopia Craiovei şi Municipiul Craiova
33. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.394/2018 referitoare la aprobarea preţului biletelor şi abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova
35. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Eroii Sanitari”
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”
37. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Muntenia”
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Alba Iulia”
39. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Stejarului”
40. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Arad”
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei Grupării Europene de Cooperare Teritoriala (GECT) ,,Euroregiunea Dunarea de Mijloc"
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.298/2022 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”
43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.356/2022 referitoare la schimbarea unui amplasament al capătului de traseu utilizat de operatorii judeţeni de transport public de persoane
44. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.334/2019 referitoare la aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii de Karting Electric pe pista Velodom situata in Parcul Nicolae Romanescu
46. Proiect de hotărâre privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor în centru municipiului Craiova, la fiecare sfârşit de săptămână, pe toată durata lunii august
Iniţiatori,
Consilieri municipali:
Eduard-Alexandru Cîrceag
Cezar Mihail Drăgoescu
Manuel Borţoi
Nicu Cosmin Teodorescu
Lucian Bernd Săuleanu
47. Întrebări și interpelări

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


22/07/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.