Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 21.04.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 21.04.2022

DISPOZIŢIA NR.7085
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS


Având în vedere raportul nr.74690/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 21.04.2022, ora 12,00;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data de 21.04.2022, ora 12,00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 21.04.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Emisă azi 14.04.2022

 

PRIMAR,                                   SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCU                 Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.7085/2022


PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 21.04.2022, ora 12,00

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Grădinița Voinicelul – Municipiul Craiova”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Municipiul Craiova”

3. Proiect de hotarare privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.A.I.Cuza, nr.6

 

ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă trimestrului I al anului 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2022
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a VIII-a
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea organizării la Stadionul de Atletism din Craiova, a Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 64/2022 referitoare la asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.4
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.10
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.5
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.14
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9
21. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
24. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri dobândite de municipiul Craiova, în cadrul unor investiţii
25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. Mediaş, a unor terenuri necesare execuţiei lucrărilor pentru obiectivul „Staţie de Protecţie catodică pe conducta DN 500 PM 402 Şimnic – Pieleşti”, respectiv amplasării obiectivului de suprafaţă „Priza Anodică”
27. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu gratuit, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Banul Stepan, necesar pentru implementarea proiectului “Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Bucovăţ“
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului-teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr.1, cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în bdul. Nicolae Romanescu nr.1A
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu
31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2021 referitoare la cumpărarea (achiziționarea), de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.A.I.Cuza, nr.17A
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri situate în Piaţa Brazda lui Novac, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi nr.207/01.04.2001 încheiate între Municipiul Craiova şi Telekom România Communications S.A.
35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei acordului de parteneriat încheiat între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului CAMELOT
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare hală preambalate Piaţa Brazda lui Novac”
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova
38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.536/2021 referitoare la numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei hale de depozitare şi birouri, cu regim de înălţime P+1 parţial, bazin etanş vidanjabil şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.12 A
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la stabilirea categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară „Calea Severinului-Bulevardul Nicolae Titulescu” din municipiul Craiova
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la stabilirea categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară „Bulevardul 1 Mai” din municipiul Craiova
43. Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


14/04/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.