Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.03.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.03.2022

DISPOZIŢIA NR.6680
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.58577/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2022, ora 15,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N E:


Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2022, ora 15,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.03.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 21.03.2022

 

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

Lia-Olguța VASILESCU

Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6680/2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2022

 

 

Completare pct.65

Completare pct. 74

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania de Apă  Oltenia” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada 2014-2020

2. Proiect de hotarare privind modificarea contractului de închiriere nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

3. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, consilier local, în comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova

4. Proiect de hotarare privind preluarea unor imobile - terenuri din administrarea Consiliului Județean Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

Ordinea de zi:


1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială şi de Mediu a Municipiului Craiova, în anul 2021
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.04.2022
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2022
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.272/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.304/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în litigiile/conflictele de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA), având ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli
11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Atletism, în vederea organizării, la Stadionul de Atletism din Craiova, a unor evenimente sportive
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2022
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.11
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.8
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.19
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.3
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.9
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.2
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.11
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.5
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.3
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.11
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.2
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.12
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.4
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.19
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.12
36. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
37. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
38. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii
39. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”
40. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – Luisa, medic primar medicină de familie
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și AGRO-ZOO-APIS COOPERATIVA, având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova
42. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.13388/05.12.2019, pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 2114/215/2019, rămasă definitivă prin Decizia nr. 752/12.04.2021 a Tribunalului Dolj
43. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.83/17.01.2020, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8633/63/2018*, rămasă definitivă prin Decizia nr.1795/08.09.2020 a Curţii de Apel Craiova
44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2018 referitoare la aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia (EDUCOL)
45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova
46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L.
48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie nr.16P/04.11.2021, încheiat între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina
49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13 C
50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.27
51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului-corp 1, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A
52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A
53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str. B-dul Dacia, nr.80 B
54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59 A
55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr.17 A
56. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str. Privighetoarei, nr.8B-C
57. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, a bunului „Seră” – Colegiul Energetic, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, Aleea Teatrului nr. 1
59. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, situat în municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7
60. Proiect de hotărâre privind participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea achiziţionării unui autoturism
61. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”-Corp 16
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, în calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare incendii in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen”
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, situat în municipiul Craiova, str.Sărarilor, nr.28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare incendii in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen”
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Bega”
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Sinaia”
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Drobeta”
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Târnava”
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Teleajenului”
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala Primară Ion Creangă – Grădinița Voinicelul – Municipiul Craiova”
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere a vectorilor din municipiul Craiova, pentru anul 2022
73. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2022 referitoare la mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.03.2022
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversia funcţională din zonă industrială, în zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, cu regim de înalţime 2S+P+6, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B
75. Întrebări și interpelări

 

 


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU


22/03/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.