Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.12.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.12.2020
DISPOZIŢIA NR.6300

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.189921/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 31.12.2020, ora 09,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 31.12.2020, ora 09,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.12.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                                      Emisă azi 23.12.2020

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

             Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

Anexa la Dispoziția nr.6300/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.12.2020, ora 09:00

Punctul 10 modificat

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2020 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe, pe primele 11 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile aferentă primelor 11 luni ale anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2020-2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Lia-Olguța Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în  Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Oltenia”

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Lia-Olguța Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova, în calitate de reprezentant al Municipiului Craiova în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distribuție şi furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a prețului la energia termică facturată populaţiei, începând cu 1 ianuarie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. ACD COM S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 106729/18.07.2011 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de finanţare nr.3552/2018 aferent proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului naţional şi cultural-Casa Rusănescu (Casa Casătoriilor)”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Ciupercă”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire hale comercializare produse second-hand cu caracter provizoriu-durata de amplasare 10 ani, Târg Municipal Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea indicilor urbanistici și a circulațiilor în zona str.Muncitorului-str.Făgăraș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Făgăraș, nr.39

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.