Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.07.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.07.2020
DISPOZIŢIA NR.4393

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.105409/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.07.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 30.07.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.07.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 23.07.2020

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

Anexa la Dispoziția nr.4393/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2020, ora 10,00

Punctul 1 peste ordinea de zi

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Raport pentru activitatea desfășurată în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile,  aferentă semestrului I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O Şansă la Viaţă-FIV”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, rămas neutilizat, categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.13

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei civile nr.725/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunţată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013  a Tribunalului Dolj şi Deciziei nr.9214/2013 a Curţii de Apel Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din municipiul Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIŞTII DE MÂINE”

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020                                      

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea şi întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Aleea 1, 2 Motru”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.